Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Bác Hồ tin dùng trí thức
Nguồn: Khoa học&Kỹ thuật Thái Bình, Quý I/2003 Về trang trước Email In trang Các tin tức liên quan Hội kỹ sư Ôxtrây-lia với việc thẩm định và công nhận chương trình đào tạo kỹ sư của trường Đại học Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động: Nhu...