Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Bài nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chào mừng Đại hội. Nhân dịp này, Bác phát biểu vài ý kiến như sau: Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, phần nói về khoa học, kỹ thuật. Nghị...
Bác Hồ tin dùng trí thức
Nguồn: Khoa học&Kỹ thuật Thái Bình, Quý I/2003 Về trang trước Email In trang Các tin tức liên quan Hội kỹ sư Ôxtrây-lia với việc thẩm định và công nhận chương trình đào tạo kỹ sư của trường Đại học Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động: Nhu...