Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh
Trong những năm qua, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch đã quan tâm công tác củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động trí thức tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển...
Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đề xuất kiến nghị
Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là lĩnh vực chuyên môn trong nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) quan tâm,...
Công tác phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với ban, bộ, ngành Trung ương trong hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ 2015 - 2020
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (18-5-1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự, phát biểu và giao nhiệm vụ quan trọng về truyền thông, phổ biến kiến thức cho các nhà khoa học “Các cô,...
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ
Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành,...
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất...