Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 22/12/2020 17:35 (GMT+7)

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến rất tích cực, được coi trọng và đã từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoàn thiện. Các nhiệm vụ công tác kiểm tra được thực hiện khá toàn diện, cách làm sáng tạo, hướng tới hoạt động hướng dẫn để tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm là chính.

Công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Theo báo cáo Kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) cho thấy, các Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp hội địa phương và tổ chức KH&CN trực thuộc đều tuân thủ Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam và hoạt động tốt trên các mặt như: Công tác tập hợp, vận động, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN tham gia vào hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng các đề tài, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của các cơ quan, tổ chức; công tác truyền thông và phổ biến kiến thức; công tác tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và tôn vinh trí thức; công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội; công tác kiểm tra của các hội thành viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện trao đổi, giải đáp vướng mắc, ghi nhận kiến nghị, đề xuất, có ý kiến định hướng tháo gỡ nhằm khắc phục khó khăn. Đồng thời, tư vấn, phổ biến những văn bản mới, chính sách mới liên quan đến công tác kiểm tra.

Theo dõi, rà soát việc chấp hành điều lệ, tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các hội thành viên, về cơ bản các Liên hiệp hội tỉnh, thành phố và nhiều Hội ngành toàn quốc tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, còn một số Hội ngành toàn quốc đã quá nhiệm kỳ nhiều năm nhưng chưa tổ chức đại hội, Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành tìm hiểu, nắm bắt thông tin và đôn đốc, nhắc nhở.

Phối hợp với các ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét và đề xuất hướng giải quyết một số vấn đề của một số đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

 Về công tác tập huấn, đào tạo thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm tra: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra đã phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về "Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo” với gần 200 đại biểu tham dự bao gồm đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, lãnh đạo và Ban kiểm tra của 60/63 Liên hiệp hội địa phương; 65/79 Hội ngành toàn quốc và Ban Kiểm tra tỉnh Ninh Bình.

Phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng công tác kiểm tra với sự tham dự của đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, Thường trực Liên hiệp Hội, Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Phú Thọ và gần 60 đại diện lãnh đạo các hội thành viên của Liên hiệp Hội Phú Thọ.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam nhận được một số văn bản, tài liệu, đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với một số cá nhân là cán bộ, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, trong quá trình xem xét, giải quyết, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc giải quyết đơn thư khiếu nại, tốt cáo, tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, có sự tham vấn xin ý kiến kịp thời ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền. Các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tốt cáo đã được xem xét, giải giải quyết đúng quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra cũng nhận được một số thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Liên hiệp Hội Việt Nam, sau khi xem xét do không thuộc thẩm quyền nên đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như Nhà nước chưa kịp thời thể chế hoá các Chỉ thị, Nghị quyết về Liên hiệp Hội Việt Nam dẫn đến một số cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập đối với công tác tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Tổ chức của hội thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đặc biệt là hội ngành toàn quốc được xây dựng theo mô hình mở, không ràng buộc chặt chẽ, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn nhiều thiếu thốn, kinh phí eo hẹp, hoạt động hội còn nhiều khó khăn.

Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra của lãnh đạo hội thành viên chưa cao, chưa thống nhất. 100% uỷ viên Ban Kiểm tra hội thành viên là cán bộ kiêm nhiệm, một số đồng chí tuổi cao, thời gian dành cho công tác kiểm tra chưa nhiều, dẫn đến khó khăn, hạn chế.

Và để tiếp tục trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, đó là: Tiếp tục triển khai Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam (số 104/HD-LHHVN ngày 01/3/2017); Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành mới Hướng dẫn công tác kiểm tra số 299/HD-UBKTLHHVN ngày 17/5/2016 (nếu cần thiết); Xây dựng và ban hành Chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra khóa VIII.

 Thực hiện Chương trình công tác Ủy ban Kiểm tra hàng năm và kế hoạch tổ chức thăm và làm việc với một số liên hiệp hội địa phương, hội ngành toàn quốc và tổ chức KH&CN trực thuộc.

Tổ chức, phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ những người làm công tác kiểm tra trong hệ thống; hội thảo tổng kết, đánh giá hoạt động hàng năm về công tác kiểm tra.

Phối hợp với Ban Tổ chức và Chính sách hội đề xuất, trình Đoàn Chủ tịch, Hội đồng Trung ương phương án giải quyết đối với các hội thành viên chưa tổ chức đại hội trong nhiều năm qua; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ngoài ra, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Lãnh đạo, cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Hoạt động kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra của hội thành viên để chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, nội dung trọng tâm công tác kiểm tra trong năm. Giải quyết kịp thời, đúng quy định, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Tăng cường mối quan hệ giữa Ban Kiểm tra hội thành viên với Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra ở hội thành viên sau mỗi kỳ Đại hội theo hướng có ít nhất 01 ủy viên làm chuyên trách đối với liên hiệp hội tỉnh, TP hoặc làm Thường trực đối với hội ngành toàn quốc.

Tiếp tục phối hợp, lồng ghép các hoạt động với thường trực hội thành viên hoặc chủ động tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với hội thành viên, tổ chức trực thuộc của hội để nắm bắt tình hình hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc những hội thành viên chậm đại hội nhiệm kỳ. Tăng cường kiểm tra hoạt động tài chính, thu chi kinh phí hoạt động, hội phí và công tác văn phòng tại hội thành viên và tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc của hội. Khuyến khích hoạt động tự kiểm tra và báo cáo kết quả về hội thành viên. Đề xuất, kiến nghị kịp thời các cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động hội đúng quy định và đạt hiệu quả.

Bài, ảnh: HT

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Đắk Lắk: Nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện
Vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã cử đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột, Thị ủy thị xã Buôn Hồ, Huyện ủy huyện Cư Mgar và Huyện ủy huyện Krông Pắk để khảo sát, nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
6 đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2023
Tại Diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Việt Nam đề xuất thúc đẩy 6 ưu tiên hợp tác đối tác, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu tại Phiên bế mạc tại thành phố Bogota, Colombia, ngày 23/9/2023.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.