Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 24/12/2020 18:22 (GMT+7)

Hội Kế toán kiểm toán – đẩy mạnh hội phát triển mạnh mẽ

Chia sẻ với Vusta.vn tại phiên họp nội bộ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam được thành lập năm 1994, Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm Kế toán và kiểm toán ở Việt nam. Hội kế toán và kiểm toán có cơ cấu tương đối hoàn chỉnh có đầy đủ các tổ chức chuyên môn, có tạp chí riêng, có hơn 10.000 hội viên sinh hoạt trong 30 tổ chức Hội thành viên thuộc các lĩnh vực ngành nghề và địa phương trong cả nước.

PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Trong những năm qua, Hội đã tham gia tích cực có hiệu quả và quá trình cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, tạo lập các yếu tố của nền kinh tế thị trường, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh. Đặc biệt, Hội đã tập hợp, khích lệ, động viên và kiểm soát Hội viên trong việc đảm bảo hệ thống thông tin kinh tế tài chính tin cậy phuc vụ công tác quản lý và các quyết định kinh tế tài chính của nhà nước, của các doanh nghiệp và các cơ quả, đơn vị, góp phần vào sự lành mạnh nền tài chính quốc gia, tăng cường tính minh bạch công khai và tăng cường sự kiểm kê, kiểm soát đối với hoạt động tài chính nhà nước. Hội viên Hội Kế toán, kiểm toản Việt nam đã tư vấn và tham gia ý kiến vào nhiều dự án Luật , nhiều chinh sách kinh tế tài chính, kế toán và kiểm toán, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế của Việt nam.    

Từ công cụ quản lý kinh tế tài chính trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kế toán, kiểm toán Việt nam đã từng bước đổi mới và phát triển thành công cụ tổ chức thông tin, công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính nhà nước trong nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập. Hội đã được nhà nước chuyển giao thực hiện một số nhiệm vụ dịch vụ công, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Hội viên Hội Kế toán và kiểm toán Việt nam được nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp thường xuyên, liên tục qua các khóa huấn luyện đào tạo do Hội và Hội thành viên tổ chức.

PGS Thanh chia sẻ, các Hội viên, những người làm kế toán và kiểm toán trong cả nước thường xuyên cùng trao đổi, chia sẻ, nâng cao nhận thức nghề nghiệp và tuyên truyền quảng bá trong nền kinh tế về yêu cầu, tính chất của kế toán, của hệ thống thông tin kế toán trong cơ chế quản lý kinh tế mới. Đây là sự đổi mới quan trọng về tư duy và nhận thức vị thế, yêu cầu của kế toán, của công việc tổ chức hệ thống thông tin tài chính trong kinh tế thị trường. Kiểm toán và nghề kiểm toán, bao gồm cả kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ đã hình thành do sự đòi hỏi của cơ chế kinh tế mới, của yêu cầu nâng cao độ tin cậy, minh bạch của thông tin kinh tế - tài chính. Kiểm toán, trong đó có Kiểm toán nhà nước đã khẳng định được vị thế trong nền kinh tế, sớm nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của xã hội . Xã hội và trước hết là những người làm kế toán, kiểm toán Việt nam cần chuyển đổi nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm kế toán, kiểm toán trong cơ chế kinh tế mới, cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam. Hội tăng cường thông tin dưới mọi hình thức đến các hội viên về hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, đề cao trách nhiệm nghề nghiệp, giáo dục và nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Hội tham gia tích cực và có hiệu quả vào đánh giá, bình chọn báo cáo tài chính thường niên, thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hoàn thiên báo cáo tài chính vì lợi ích của xã hội, của các nhà đầu tư và của chính từng doanh nghiệp.

Hội là tổ chức, động viên và tạo điều kiện để Hội viên làm tròn trách nhiệm nâng cao chất lượng thông tin kinh tế, tài chính, minh bach hóa hoạt động kinh doanh, lành mạnh hóa và minh bạch hóa tài chính nhà nước. Hội viên cần nâng cao năng lực nghiệp vụ và trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp những thông tin đầy đủ, kịp thời và tin cậy cho cong tác quản lý tài chính và điều hành hoạt động kinh doanh. Những thông tin kinh tế-tài chính do kế toán cung cấp, được kiểm toán đánh giá, xác nhận là cơ sở quan trọng cho các quyết định kinh tế của các nhà đầu tư, các chủ sở hữu. Hội viên Hội Kế toán, kiểm toán phải là những người tham gia tích cực trong ngăn ngừa, hạn chế gian lận, sai phạm trong hoạt động tài chính, tích cực phòng chống các hành vi tham nhũng, lạm quyền, vi phạm pháp luật trong quả lyá và sử dụng tài chính, ngân quỹ nhà nước nhà nước, tài sản và công quỹ.

Hội cần chủ động thực hiện các dịch vụ mà pháp luật không cấm và tổ chức thực hiện thật tốt các dịch vụ công được nhà nước chuyển giao. Kinh nghiệm cho thấy, Hội cần chủ động ban hành các quy chế hành nghề, quy trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ tài chính, quản trị doanh nghiệp, góp phần phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong quản trị kinh doanh, trong tổ chức và cung cấp thông tin tài chính. Các quy trình kiểm tra, kiểm soát dịch vụ cần được thiết lập và vận hành có hiệu quả , hiệu lực trên thực tế, đặc biệt là quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán. Hội Kế toán hành nghề , một tổ chức thành viên của Hội đã và đang trở thành một tổ chức nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp cao. Đây là những điều kiện và cơ sở quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của thông tin kinh tế-tài chính và xác lập, củng cố vị thế nghề nghiệp kế toán-kiểm toán trong nền kinh tế. Cho đến nay, có thể nói, VAA đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của những kế toán viên và kiểm toán viên hành nghề mà còn của toàn thể đội ngũ những người làm kế toán và kiểm toán ở mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong cả nước.

Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ,nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên, cho đội ngũ cán bộ tài chính, kế toán và kiểm toán là một trong các chức năng và nhiệm vụ quan trong của tổ chức hội, là việc làm thường xuyên, liên tục của Hội và các tổ chức thành viên. Đây không chỉ là hoạt động vì chất lượng nghề nghiệp mà còn là hoạt động tạo nguồn thu tài chính chủ yếu cho Hội. Vì vậy, cần thiết lập các chương trình đào tạo, các chứng chỉ nghề nghiệp, nghề nghiệp mang tính chuyênnghiệp theo chuẩn quốc tế, tổ chức hoạt động đào tạo với các hình thức đa dạng và phong phú. Cùng với việc đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghềnghiệp cho Hội viên là kế toán viên , kiểm toán viên , cần có chương trình và các lớp bồi dững kiến thức tài chính, quản trị kinh doanh, kiến thức Thuế, kế toán, kiểm toán cho đội ngũ người làm công tác quản lý, giám đốc, chủ tàikhoản, chủ sở hữu...

Với trách nhiệm là thành viên của Hiệp hội kế toán các nước ASEAN (AFA) , của Liên đoàn quốc tế các nhà kế toán (IFAC). Đâylà cơ hội giao lưu, tiếp cận với nghề kế toán của các nước để hoàn thiện, phát triển kế toán, kiểm toán Việt nam, đồng thời cũng là cơ hội đẻ Việt nam quảng bá nghề nghiệp và thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Hội chủ động tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, chủ động đề xuất các giải pháp tăng cường quan hệ phối hợp hoạt động, hợp tác quốc tế. VAA đã làm tốt vai trò và trách nhiệm Chủ tịch AFA một nhiệm kỳ và tổ chức thành công hai Hội nghị Kế toán quốc tế tại Việt nam, đăng cai tổ chức tốt nhiều hội thảo nghề nghiệp quốc tế và khu vực.

Để hoạt động của Hội được thực hiện có hiệu quả, thuận lợi rất cần giữ mối liên hệ mật thiết với các cơ quan nhà nước, trực tiếp là Bộ Tài chính, cơ quan quản lý nhà nước về Kế toán, kiểm toán. Đây là quan hệ chỉ đạo, hỗ trợ và hợp tác. Rất cần sự chỉ đạo và hỗ trợ của Liên hiện các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam, mà VAA là tổ chức thành viên. Quan hệ hợp tác và phối hợp của các Hội ngành , các Hội địa phương. Quan trọng hơn nữa là cần đội ngũ lãnh đạo Hội trách nhiệm, nhiệt tình năng nổ, yêu nghề và chủ động trong triển khai công việc. Kinh nghiệm cho thấy sự thành công của Hội là uy tín, trí tuệvà lòng nhiệt tình của Lãnh đạo Hội và cán bộ Hội.

Và theo PGS Thanh thì còn một số kiến nghị đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cần đóng vai trò tổ chức và kết nối các hoạt động của các Hội thành viên hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan. Giao các nhiệm vụ khoa học công nghệ cho không chỉ một hộithành viên mà là một số hội thành viên phối hợp cùng làm, trong đó có một Hội thành viên đóng vai trò chính. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phổ biếnkhoa học kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng rất cần có sự liên kết liên thông về kiến thức, chương trình. Riêng trong klĩnh vực khoa học quản lý kinh tế, những người hành nghề kế toán, kiểm toán rất cần các kiến tức về Luật pháp, về kinh tế, tài chính, thống kê.

Các Hội thành viên khác thuộc Liên hiệp Hội cần có sự chia sẻ, phối hợp hoạt động hoặc hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động. Mối quan hệ hợp táoc chia sẻ trên cở sở năng lực điều kiện và lợi ích của cả hai phía. Chúng tôi sẽ chủ động nêu yêu cầu, nội dung pối hợp. Rất mong nhận được sự đồng tình của các Hội, trước hết là các Hội Luật gia, Hội Kinh tế, Hội thống kê, Hội Kinh tế môi trường, Hội Xây dựng...

Với những kết quả hoạt động và các đóng góp, Hội đã được Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng các Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua.

HT

Xem Thêm

Xuất nhập khẩu tháng 1 tăng mạnh
Trong tháng 1/2024, tổng giá trị xuất nhật khẩu hàng hoá cả nước đạt 65,43 tỷ USD, tăng 40,3% (tương ứng tăng 18,79 tỷ USD) so với tháng 01/2023.

Tin mới

Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long
Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.