Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 03/11/2020 21:22 (GMT+7)

Những nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ

Ông Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Từ năm 1983 đến nay, các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam được quy định trong Điều lệ thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các nhiệm kỳ Đại hội để đáp ứng yêu cầu phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam trong từng giai đoạn, phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, với bối cảnh và lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vusta.vn xin đăng những nhiệm cụ thể được nêu trong các Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam:

  Điều lệ khóa II năm 1989 (Điều 7) nêu các nhiệm vụ:

Tập hợp và đoàn kết, điều hòa và phối hợp các hoạt động của các hội thành viên về:Phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cho quần chúng. Hỗ trợ việc đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Bồi dưỡng liên tục và nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên và cho đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về khoa học - kỹ thuật và kinh tế - xã hội cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. Vận động các nhà khoa học đấu tranh bảo vệ hòa bình chống chiến tranh, bảo vệ môi sinh ở trong nước và trên thế giới. Quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất và điều kiện làm việc của những người làm công tác khoa học kỹ thuật.

Quản lý và phát triển hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội.

Quản lý và phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội.

Điều lệ khóa III năm 1993 (Điều 6) nêu nhiệm vụ:

Tập hợp và đoàn kết, điều hòa và phối hợp các hoạt động của các hội thành viên trong các lĩnh vực:Phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cho quần chúng. Nghiên cứu khoa học và công nghệ, hỗ trợ việc đưa nhanh các tiến bộ khoa học và kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên và cho đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật; khuyến khích, giúp đỡ tài năng khoa học và kỹ thuật. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội cho các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác. Vận động các nhà khoa học đấu tranh bảo vệ hòa bình chống chiến tranh, bảo vệ môi trường ở trong nước và trên thế giới. Bảo vệ lợi ích chính đáng  và hợp pháp, quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất và điều kiện làm việc của hội viên và những người làm công tác khoa học kỹ thuật.

Làm đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động hội.

Quản lý và phát triển hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội.

Quản lý và phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội.

  Điều lệ khóa IV năm 1999 được ban hành kèm theo Quyết định số 48/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 12/11/1999 (Điều 6) nêu nhiệm vụ:

Tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ, điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội và giới trí thức khoa học và công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật và kế hoạch, dự án phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng của Đảng và Nhà nước. Tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ. Tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và bảo vệ môi trường. Tích cực góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhất là việc đào tạo thế hệ trẻ và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho quảng đại quần chúng.

Thực hiện tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác làm những công việc:Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Góp phần duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia xây dựng nếp sống mới. Vận động, tập hợp và tạo điều kiện để anh chị em trí thức người Việt đang ở nước ngoài góp phần trí tuệ và sức lực vào công cuộc xây dựng đất nước. Vận động giới trí thức đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

Làm đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động hội.

Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội:Củng cố và phát triển tổ chức hoạt động của các hội ngành, trước hết là ở một số lĩnh vực khoa học và công nghệ quan trọng đối với sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Củng cố và phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các Liên hiệp hội địa phương.

Giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các hội thành viên, các cán bộ khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống tinh thần và vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ theo khả năng của Liên hiệp hội.

Quản lý và hướng dẫn các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp hội.

Điều lệ khóa V-VI được ban hành kèm theo Quyết định 650/2006/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 (Điều 6) nêu nhiệm vụ:

Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.

Tham gia thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo:Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia hoạt động hội; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân; tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ. Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng, tham gia giám sát độc lập đối với các đề tài, công trình quan trọng. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ và sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường. Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:  Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt đang ở nước ngoài tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

Thực hiện tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Điều lệ khóa VII được ban hành kèm theo Quyết định 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 (Điều 6) nêu nhiệm vụ:

Xây dựng và phát triển tổ chức:Thực hiện công tác xây dựng, củng cố, phát triển và kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều hòa, phối hợp và trợ giúp hoạt động của các hội thành viên. Tăng cường mối liên kết liên ngành, liên vùng giữa các hội thành viên.

Vận động trí thức khoa học và công nghệ:  Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí thức trẻ. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngữ trí thức khoa học và công nghệ. Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia các hoạt động cụ thể, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Những hoạt động thường niên do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức

Tổ chức thực hiện các hoạt động:Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, các dự án quan trọng. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng trong hoạt động khoa học và công nghệ. Tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác.

Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia và dân tộc.

Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: HT

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Đắk Lắk: Nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện
Vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã cử đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột, Thị ủy thị xã Buôn Hồ, Huyện ủy huyện Cư Mgar và Huyện ủy huyện Krông Pắk để khảo sát, nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
6 đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2023
Tại Diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Việt Nam đề xuất thúc đẩy 6 ưu tiên hợp tác đối tác, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu tại Phiên bế mạc tại thành phố Bogota, Colombia, ngày 23/9/2023.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.