Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 24/12/2020 16:30 (GMT+7)

Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch

Theo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch và Thường trực Đoàn chủ tịch khóa VII do đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, ngày 03/6/2015, Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam đã bầu 164 ủy viên Hội đồng Trung ương. Hội đồng Trung ương đã bầu 25 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 9 ủy viên Ủy ban Kiểm tra; bầu lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp Hội Việt Nam gồm 5 đồng chí, trong đó GS.TSKH. Đặng Vũ Minh giữ chức Chủ tịch, TS. Phạm Văn Tân giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, TS. Vũ Ngọc Hoàng giữa chức Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm), TS. Phan Tùng Mậu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, TSKH. Nghiêm Vũ Khải giữ chức Phó Chủ tịch (chuyên trách).

Đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Đoàn Chủ tịch đã họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Đoàn Chủ tịch; phân công các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký thực hiện nhiệm vụ Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Trên cơ sở Điều lệ và Nghị quyết Đại hội VII, Hội đồng Trung ương đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương và Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó một số thẩm quyền của Hội đồng Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch được quyết định để giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Hội đồng Trung ương (định kỳ mỗi năm 01 lần) và báo cáo lại Hội đồng Trung ương tại kỳ họp gần nhất. Thường trực Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết công việc của Đoàn Chủ tịch (họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch hàng tuần giữa hai kỳ họp của Đoàn Chủ tịch (mỗi quý họp một lần).

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Trung ương đã tổ chức 7 hội nghị toàn thể, trong đó hội nghị lần thứ 6 được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm trước và thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo. Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 13 hội nghị để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch; đánh giá tình hình hoạt động, thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ công tác liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Những vấn đề quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam đều được thảo luận và thống nhất trong các kỳ họp Đoàn Chủ tịch. Các báo cáo, văn kiện của Liên hiệp Hội Việt Nam trình Hội đồng Trung ương hoặc các cấp có thẩm quyền đều được thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch đóng góp ý kiến.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 có một số thay đổi về nhân sự. Các Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2, 3, 4, 5, 6 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung một số ủy viên, đến cuối nhiệm kỳ khóa VII, số ủy viên Hội đồng Trung ương là 187 đồng chí, cụ thể như sau:

Kỳ họp thứ 2, ngày 30/3/2016 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Trung ương đã kết nạp Hội Khoa học Hành chính Việt Nam làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam; miễn nhiệm 04 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 04 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Trần Đình Yến); bầu bổ sung 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Hoàng Thị Bình).

Kỳ họp thứ 3, ngày 03/3/2017 tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng Trung ương đã kết nạp Hội Nghiên cứu Biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam; miễn nhiệm 06 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 15 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 02 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Vũ Ngọc Hoàng và đ/c Phạm Mạnh Hùng); bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Bùi Thế Đức và Đ/c Nguyễn Thị Xuyên). Miễn nhiệm 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Vũ Ngọc Hoàng); bầu bổ sung 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Bùi Thế Đức). Miễn nhiệm 02 đồng chí ủy viên UBKT; bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên ủy viên UBKT.

Kỳ họp thứ 4, ngày 27/3/2018 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Trung ương đã kết nạp 07 hội (gồm: Hội KHKT Máy thủy khí Việt Nam; Hội KHCN Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam; Hội Nam y Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hiệp hội những Người lao động Sáng tạo Việt Nam; Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam) làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam. Miễn nhiệm 11 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 18 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Nguyễn Trần Nam); bầu bổ sung 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Lưu Đức Hải).

Kỳ họp thứ 5, ngày 29/3/2019 tổ chức tại Hà Nội, Hội đồng Trung ương đã kết nạp Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam; tạm đình chỉ tư cách hội thành viên đối với Hội Bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam. Miễn nhiệm 11 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 19 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Yghi Niê); bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Phan Văn Phấn và Đ/c Nguyễn Thanh Long). Miễn nhiệm 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Bùi Thế Đức); bầu bổ sung 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Nguyễn Thanh Long). Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên UBKT; bầu bổ sung 01 đồng chí ủy viên UBKT.

Kỳ họp thứ 6, ngày 23/8/2020 tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố thông qua cầu truyền hình của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội nghị đã xóa tên khỏi danh sách hội thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam đối với Hội Bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam; kết nạp 3 hội (Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam, Hội Nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam) làm thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam. Chấp thuận để 13 đồng chí thôi tham gia Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam; bầu bổ sung 18 đồng chí vào Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Chấp thuận để đồng chí Nguyễn Thanh Long, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thôi giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội Việt Nam. Chấp thuận để 03 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam; bầu bổ sung bà Ngô Thị Thanh Quý vào Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội đồng Trung ương nhất trí với phương án nhân sự chủ chốt Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Liên hiệp Hội Việt Nam gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, 1 Tổng Thư ký do Đoàn Chủ tịch đệ trình. Hội đồng Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, 1 Tổng Thư ký để Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Sau mỗi lần thay đổi nhân sự Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đều ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch để bảo đảm các công việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động theo quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch được diễn ra một cách liên tục, thuận lợi.

HT

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Đắk Lắk: Nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện
Vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã cử đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột, Thị ủy thị xã Buôn Hồ, Huyện ủy huyện Cư Mgar và Huyện ủy huyện Krông Pắk để khảo sát, nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
6 đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2023
Tại Diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Việt Nam đề xuất thúc đẩy 6 ưu tiên hợp tác đối tác, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu tại Phiên bế mạc tại thành phố Bogota, Colombia, ngày 23/9/2023.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.