Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 24/12/2020 16:30 (GMT+7)

Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch

Theo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch và Thường trực Đoàn chủ tịch khóa VII do đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, ngày 03/6/2015, Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam đã bầu 164 ủy viên Hội đồng Trung ương. Hội đồng Trung ương đã bầu 25 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 9 ủy viên Ủy ban Kiểm tra; bầu lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp Hội Việt Nam gồm 5 đồng chí, trong đó GS.TSKH. Đặng Vũ Minh giữ chức Chủ tịch, TS. Phạm Văn Tân giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, TS. Vũ Ngọc Hoàng giữa chức Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm), TS. Phan Tùng Mậu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, TSKH. Nghiêm Vũ Khải giữ chức Phó Chủ tịch (chuyên trách).

Đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Đoàn Chủ tịch đã họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Đoàn Chủ tịch; phân công các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký thực hiện nhiệm vụ Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Trên cơ sở Điều lệ và Nghị quyết Đại hội VII, Hội đồng Trung ương đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương và Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó một số thẩm quyền của Hội đồng Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch được quyết định để giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Hội đồng Trung ương (định kỳ mỗi năm 01 lần) và báo cáo lại Hội đồng Trung ương tại kỳ họp gần nhất. Thường trực Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết công việc của Đoàn Chủ tịch (họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch hàng tuần giữa hai kỳ họp của Đoàn Chủ tịch (mỗi quý họp một lần).

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Trung ương đã tổ chức 7 hội nghị toàn thể, trong đó hội nghị lần thứ 6 được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm trước và thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo. Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 13 hội nghị để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch; đánh giá tình hình hoạt động, thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ công tác liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Những vấn đề quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam đều được thảo luận và thống nhất trong các kỳ họp Đoàn Chủ tịch. Các báo cáo, văn kiện của Liên hiệp Hội Việt Nam trình Hội đồng Trung ương hoặc các cấp có thẩm quyền đều được thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch đóng góp ý kiến.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 có một số thay đổi về nhân sự. Các Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2, 3, 4, 5, 6 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung một số ủy viên, đến cuối nhiệm kỳ khóa VII, số ủy viên Hội đồng Trung ương là 187 đồng chí, cụ thể như sau:

Kỳ họp thứ 2, ngày 30/3/2016 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Trung ương đã kết nạp Hội Khoa học Hành chính Việt Nam làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam; miễn nhiệm 04 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 04 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Trần Đình Yến); bầu bổ sung 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Hoàng Thị Bình).

Kỳ họp thứ 3, ngày 03/3/2017 tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng Trung ương đã kết nạp Hội Nghiên cứu Biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam; miễn nhiệm 06 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 15 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 02 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Vũ Ngọc Hoàng và đ/c Phạm Mạnh Hùng); bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Bùi Thế Đức và Đ/c Nguyễn Thị Xuyên). Miễn nhiệm 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Vũ Ngọc Hoàng); bầu bổ sung 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Bùi Thế Đức). Miễn nhiệm 02 đồng chí ủy viên UBKT; bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên ủy viên UBKT.

Kỳ họp thứ 4, ngày 27/3/2018 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Trung ương đã kết nạp 07 hội (gồm: Hội KHKT Máy thủy khí Việt Nam; Hội KHCN Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam; Hội Nam y Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hiệp hội những Người lao động Sáng tạo Việt Nam; Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam) làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam. Miễn nhiệm 11 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 18 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Nguyễn Trần Nam); bầu bổ sung 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Lưu Đức Hải).

Kỳ họp thứ 5, ngày 29/3/2019 tổ chức tại Hà Nội, Hội đồng Trung ương đã kết nạp Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam làm hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam; tạm đình chỉ tư cách hội thành viên đối với Hội Bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam. Miễn nhiệm 11 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương; bầu bổ sung 19 đồng chí ủy viên Hội đồng Trung ương. Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Yghi Niê); bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch (Đ/c Phan Văn Phấn và Đ/c Nguyễn Thanh Long). Miễn nhiệm 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Bùi Thế Đức); bầu bổ sung 01 đồng chí Phó Chủ tịch (Đ/c Nguyễn Thanh Long). Miễn nhiệm 01 đồng chí ủy viên UBKT; bầu bổ sung 01 đồng chí ủy viên UBKT.

Kỳ họp thứ 6, ngày 23/8/2020 tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố thông qua cầu truyền hình của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội nghị đã xóa tên khỏi danh sách hội thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam đối với Hội Bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam; kết nạp 3 hội (Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam, Hội Nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam) làm thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam. Chấp thuận để 13 đồng chí thôi tham gia Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam; bầu bổ sung 18 đồng chí vào Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Chấp thuận để đồng chí Nguyễn Thanh Long, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thôi giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội Việt Nam. Chấp thuận để 03 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam; bầu bổ sung bà Ngô Thị Thanh Quý vào Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội đồng Trung ương nhất trí với phương án nhân sự chủ chốt Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Liên hiệp Hội Việt Nam gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, 1 Tổng Thư ký do Đoàn Chủ tịch đệ trình. Hội đồng Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, 1 Tổng Thư ký để Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Sau mỗi lần thay đổi nhân sự Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đều ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch để bảo đảm các công việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động theo quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch được diễn ra một cách liên tục, thuận lợi.

HT

Xem Thêm

Tin mới