Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo đề án phiên âm, dịch nghĩa, bảo quản và phát huy nguồn tư liệu Hán- Nôm tại thư viện tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025
Chiều ngày 25/03/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện đối với dự thảo đề án phiên âm, dịch nghĩa, bảo quản và phát huy nguồn tư liệu Hán - Nôm tại thư viện tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn...
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam góp ý quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội và với vai trò là thành viên hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ngày...