Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia
Đó là nội dung Đề án của Bộ Tài nguyên Môi trường dự kiến trình Ban Bí thư được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thảo luận, lấy ý...