Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thông báo: Tạm dừng xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức và Chuyên đề Phổ biến kiến thức đến hết năm 2021
Việc tạm dừng xuất bản Bản tin Phổ biến kiến thức (từ năm 2009) và Chuyên đề Phổ biến kiến thức (từ năm 2016) là chưa có tiền lệ trong quá trình phát triển của trang tin vusta.vn. Tuy nhiên, trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác...