Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Hội thảo Tập huấn: Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, xây dựng kỹ thuật truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận và thảo luận về: thực trạng hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức đến với cơ sở và người dân; đánh giá một số kết quả nổi bật của Liên hiệp hội và các tổ chức...