25/2/2005979 Lượt xem
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB và GĐXH) của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) được đề cập lần đầu tiên tại Chỉ thị số ...25/2/20051229 Lượt xem
Bài phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại hội đại biểu lần thứ III
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

25/2/20051323 Lượt xem
Đà Nẵng là thành phố lớn của miền Trung, ngoài các cơ quan của thành phố, còn có khá nhiều cơ quan doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn. Đây cũng là thành phố tập trung nhiều trường ...

25/2/20051601 Lượt xem
Bài phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II LHHKHKTVN

25/2/20051143 Lượt xem
Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Sử dụng nhân tài cho đúng là vấn đề quan trọng để đưa đất nước phát triển. Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn nêu ra những mặt hạn chế trong sử dụng nguồn nhân ...

25/2/20051367 Lượt xem
(Trích báo cáo tại Hội thảo khoa học “Trí thức Việt Nam với sự nghiệp phát triển đất nước” ngày 24/3/2003)

25/2/20051223 Lượt xem
Bắt đầu từ năm 2002, việc công nhận chức danh GS, PGS được tiến hành hàng năm, theo một số thay đổi mới. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ cách làm thô sơ theo kiểu chấm thi học sinh trung học ...

25/2/20051866 Lượt xem
(Trích báo cáo tại Hội thảo khoa học "Trí thức Việt Nam với sự nghiệp phát triển đất nước" ngày 24/3/2003)