Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 07/03/2023 10:22 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Thái Nguyên: Đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được xác định là một trong những trách nhiệm quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

tm-img-alt

Đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và đội ngũ trí thức tỉnh Thái Nguyên nói riêng là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Ghi nhận của PV vusta.vn được biết, nhiều năm nay, Liên hiệp Hội luôn coi trọng tư vấn phản biện và giám định xã hội là mục tiêu trọng yếu. Liên hiệp Hội đã tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả hoạt động này, góp phần xây dựng, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho việc hoạch định chính sách và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Nhiều năm trở lại đây, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tập hợp được đội ngũ trí thức khoa học & công nghệ thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội độc lập dưới dạng đề tài, đề án như: “Tư vấn, phản biện chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên”; “Tư vấn, phản biện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”; “Đánh giá các cơ chế chính sách để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; “Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới”; “Nhận diện và xác định các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030”; “Gắn kết hoạt động của các tổ chức Hội với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; “Đánh giá Đề án Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên”... Với những kết quả bước đầu đạt được, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội đã có tác động tích cực đến việc củng cố và phát triển tổ chức của Liên hiệp hội. 

Việc thành lập các hội đồng tư vấn, phản biện được Liên hiệp Hội chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng. Các chuyên gia trong hội đồng có chuyên môn sâu. Nhìn chung, ý kiến phản biện của Hội đồng tư vấn phản biện được các cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án, nhiệm vụ đánh giá cao, ghi nhận, nhiều nội dung được tiếp thu, điều chỉnh phù hợp với thực tế. Trực tiếp tham dự Hội thảo khoa học đánh giá hiện trạng và các cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy các trí thức đã thể hiện sự tâm huyết vào những mục tiêu lớn mà tỉnh đặt ra.

tm-img-alt

Để hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội được đẩy mạnh, tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN đóng góp ý kiến tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND có thêm căn cứ, cơ sở để quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Liên hiệp Hội tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ chuyên gia, phát huy cao nhất trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh; thực hiện tốt chức năng tư vấn phản biện và giám định xã hội vì lợi ích cộng đồng. Huy động nguồn lực trí thức của tỉnh tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp cho lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành những luận cứ khoa học có tính độc lập khách quan trước khi thẩm định, phê duyệt. Phát huy cao nhất trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN, làm tốt hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, để các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án, đề án của tỉnh, các quyết định của các cấp lãnh đạo và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thêm cơ sở, luận cứ khoa học, độc lập và khách quan, mang lại giá trị lớn cho tỉnh.

Để phát huy những kết quả trên đạt hiệu quả hơn nưx, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tiếp tục tăng hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, giúp cho các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất cao về mục đích, hiệu quả, sự cần thiết cần có tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.  

Tập hợp, xây dựng hệ thống mạng lưới chuyên gia tư vấn phản biện và giám định xã hội Liên hiệp hội đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, uy tín và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

Nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả của hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Từng bước xây dựng cơ sở thông tin phục vụ cho tư vấn phản biện và giám định xã hội như các văn bản quy phạm pháp luật, các dự án quy hoạch phát triển, các tài liệu tham khảo chuyên ngành liên quan đến hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Xây dựng, ban hành quy trình về tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Chủ động lựa chọn các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội cụ thể hàng quý, hàng năm của Liên hiệp hội.

Xem Thêm

Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đắk Nông: Tổ chức diễn đàn về tư vấn phản biện
Sáng ngày 19/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức diễn đàn khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.