1/3/20053914 Lượt xem
(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)

1/3/20051912 Lượt xem
(Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)

1/3/20051928 Lượt xem
(Do đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX,
đọc ngày 22 tháng 4 nǎm 2001)