Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Hội nghị tập huấn công tác sử dụng Microsoft Teams
Ngày 24/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác sử dụng phòng họp hội nghị truyền hình dùng Microsoft Teams cho các cán bộ công nhân viên chức Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất...
Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày 15/9, Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh,...
Một số hình ảnh tại Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’
Ngày 15/9, Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành...
Tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có thông báo số 08/TB-TCT ngày 20/7/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19, đề nghị các Ban, Văn phòng, Quỹ Vifotec, NXB Tri thức chỉ đạo cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện.