Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Phú Thọ: 6 giải pháp rút ra từ hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Năm 2021, trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng chịu nhiều tác động bởi dịch Covid - 19. Song, bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) tiếp tục được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả, giúp các cấp, các ngành có thêm cơ sở, luận cứ khoa học trong quá trình xác định, phê