Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ IV (1999 - 2004)
18/12/2004 10:33 SA 1729 lượt xem
Cỡ chữ +-

Để chuẩn bị Đại hội lần thứ V của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội), trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2004, Hội nghị lần thứ sáu Hội đồng trung ương Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV (1999 - 2004) đã được tổ chức họp tại Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Nguyên Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương và đại diện Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tới dự hội nghị.

Về dự Hội nghị Hội đồng trung ương Liên hiệp hội có 195 uỷ viên Hội đồng trung ương.

Tới dự Hội nghị còn có đại diện các các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và Hà Nội.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Đỗ Nguyên Phương truyền đạt Thông báo 145-TB/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010“ và dành nhiều thời gian trao đổi nhận thức về Thông báo Kết luận quan trọng này.

Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo Điều lệ sửa đổi, Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ IV về công tác kiểm tra, Báo cáo năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương, kết nạp các hội thành viên mới và bổ sung các uỷ viên mới vào Hội đồng trung ương Liên hiệp hội, lấy ý kiến thăm dò nhân sự Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội và trao đổi một số vấn đề tổ chức chuẩn bị Đại hội lần thứ V.

Hội nghị lần thứ sáu Hội đồng trung ương khoá IV Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhất trí quyết nghị:

1 - Thông báo 145-TB/TW của Ban Bí thư là văn bản quan trọng chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, trước mắt chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ V.

2 - Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan cụ thể hoá và thể chế hoá những nội dung đã nêu trong Thông báo số 145-TB/TW của Ban Bí thư trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3- Giao Ban Văn kiện tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng trung ương để sửa chữa dự thảo Điều lệ sửa đổi, Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V, Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ IV, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ IV về công tác kiểm tra để trình đại hội.

4 - Giao Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội quyết định tổ chức đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vào thời gian thích hợp (khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm 2004).

5 - Thông qua việc kết nạp các Hội thành viên mới: Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam; Hội thiết bị y tế Việt Nam; Hội Dược học Việt Nam; Hội trí thức KH&CN trẻ Việt Nam; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Dương; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.

6 - Thông qua việc bổ sung các đồng chí uỷ viên mới do các Hội thành viên giới thiệu vào Hội đồng Trung ương (có danh sách đính kèm).

Hội nghị lần thứ sáu Hội đồng trung ương khoá IV Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam kết thúc lúc 11giờ 45 phút ngày 16 tháng 8 năm 2004.

  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU HỘI ĐỒNG
TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ IV
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM

Giáo sư Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng
(Đã ký)