Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển
28/10/2014 10:49 CH 1729 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt PLD
Tên cơ quan Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển
Người đứng đầu Hoàng Ngọc Giao
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Tầng 8, nhà B, Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.37763435/ 04.35334330
Fax 04.37763942
Email pldvietnam@gmail.com
Website www.pldvietnam.org
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

Ứng dụng khoa học công nghệ không vì mục đích lợi nhuận, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí chức khoa học và công nghệ nghiên cứu chính sách, pháp luật để đề xuất ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình hoạch định chính sách và xây dựng pháp luạt, tham gia vào việc giám sát và phản biện xã hội, tiếp nhận và phản ánh những ý kiến của các tầng lớp nhân dân đến  Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân và góp phần làm cho đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học có tam huyết nghiên cứu chính sách, pháp luật, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng các kết quả của khoa học pháp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hướng tới một xã hội Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu đánh giá quá trình hoạch định chính sách, luật pháp, đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với chính sách; đề xuất những giải pháp xử lý  bất cạp trong việc thực thi chính sách đối với kinh tế - xã hội;

- Tổ chức nghiên cứu - ứng dụng lý thuyết và kỹ năng soạn thảo luật vì sự tiến bộ xã hội và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhan dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Đào tạo, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, truyền thông; hội thảo, tập huấn hoạch định, đánh giá chính sách, xây dựng, đánh giá các dự án luật và đánh giá việc thực thi pháp luật;

- Hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các đề án, dự án về đánh giá, phan tích chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách và hoàn thiện các thể chế chính trị - pháp lý, kinh tế - xã hội của đất nước

Số nhân viên: chính nhiệm: 11                kiêm nhiệm: 2Lĩnh vực hoạt động

 

 

- Xóa đói giảm nghèo

- Phát triển cộng đồng

- Pháp luật

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Đánh giá quá trình soạn thảo luật, 2006 - 2007.

- Đánh giá cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính, 2006 - 2007.

- Nghiên cứu mô hình tài phán hành chính, 2006 - 2007.

Đối tượng hưởng lợi

 

 

- Tất cả mọi người.