Thông báo số 198/TB-LHHVN, ngày 05/4/2021, giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
19/04/2021 3:13 CH 885 lượt xem
Cỡ chữ +-