Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 11/05/2023 11:37 (GMT+7)

Tiền Giang: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức tỉnh Tiền Giang không ngừng lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung.

tm-img-alt

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao Bằng khen cho trí thức được tôn vinh danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu”

Công tác triển khai, quán triệt

Quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTV TU) ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 17/9/2008 về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc. Ngày 9/10/2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động 29-CTr/TU để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW; ngày 19/7/2019, BTV TUban hành Công văn 1638-CV/TU triển khai thực hiện kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội về vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) ở địa phương; ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức.

Trong triển khai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học –Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh mở các lớp tập huấn Nghị quyết 27-NQ/TW, Chương trình hành động 29-CTr/TU cho cán bộ các ngành đặc thù có nhiều trí thức, cán bộ lãnh đạo, quản lý công tác văn hóa, văn nghệ và đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh. Ngoài ra, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động 06-CTr/TU ngày 18/4/2011 để triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/10/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 27/6/2011về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Kế hoạch 36-KH/TU ngày 10/01/2013 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020...

Qua triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 27-NQ/TW của BCH TW Đảng, Chương trình hành động 29-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và có sự thống nhất, đồng thuận cao với các mục tiêu, giải pháp đề ra; thúc đẩy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; xác định công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ trí thức, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Kết quả đạt được

Căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW của BCH TW, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa để tổ chức thực hiện; các cấp ủy, chính quyền luôn thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích cán bộ, công chức (CB, CC) nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; các chế độ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; quan tâm bố trí cán bộ trẻ có năng lực, đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng, từng bước nâng cao vị trí, vai trò, tỷ lệ cán bộ trẻ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, phù hợp với trình độ, năng lực, vị trí công tác, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH-HĐH.

Thời điểm triển khai Nghị quyết (năm 2008), tỉnh Tiền Giang có 13 tiến sĩ, 334 thạc sĩ, 9.188 người có trình độ đại học và tương đương. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 76 tiến sĩ (có 1 tiến sĩ được phong hàm Giáo sư và 1 tiến sĩ được phong hàm Phó Giáo sư), 1.555 thạc sĩ, 15.831 người có trình độ đại học và tương đương.Giai đoạn 2009 – 2021, tỉnh triển khai thực hiện 136 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung theo nhóm lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật, nông nghiệp, văn hóa – xã hội, giáo dục – y tế; mỗi nhóm lĩnh vực hình thành các chương trình lớn, trọng điểm, giải quyết vấn đề trọng tâm theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (Cuộc thi). Qua 14 lần tổ chức, Cuộc thi thu hút 2.332 mô hình, sản phẩm dự thi, có 565 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 33 sản phẩm đạt giải cấp quốc gia; Hội thi thu hút 636 giải pháp tham dự; trong đó, có 168 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 7 giải pháp đạt giải toàn quốc (1 giải Ba, 6 giải Khuyến khích).   

Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Trong tuyển dụng CC, VC có ưu tiên đối tượng sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi; tạo môi trường công tác tốt để thu hút trí thức giỏi; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức (CB, CC) yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện chính sách khuyến khích, đãi ngộ CB, CC nhận công tác ở các xã khó khăn. Bên cạnh đó, đội ngũ CB, CC, VC được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiêp vụ, lý luận chính trị đảm bảo ngang tầm nhiệm vụ nhằm phát huy năng lực, hiệu quả công tác.

Hàng năm tỉnh đều tổ chức họp mặt các giới, trí thức để thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thông báo các chủ trương, kế hoạch thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, vinh danh, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và nghiên cứu khoa học. Nhằm biểu dương, khen thưởng trí thức có công trình khoa học, đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực, Liên hiệp Hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế và thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu”.Tính đến cuối năm 2022, tỉnh Tiền Giang có 3 trí thức được tôn vinh danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu toàn quốc”, 99 trí thức được tôn vinh danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu cấp tỉnh” và 76 tiến sĩ được vinh danh.

Song song đó, ngành Giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020, Đề án xóa mù chữ đến năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng giáo dục ở các bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học không ngừng được nâng lên…

Liên hiệp Hội và các tổ chức hội của trí thức thu hút nhiều thành viên, hội viên tham gia và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, được Đảng, nhà nước tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của lớn tỉnh liên quan khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức… 

Xem Thêm

​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Tin mới

Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tại cuộc GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2024 của lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Xuân Giáp thìn 2024, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Ban biên tập VUSTA.vn xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.
Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long