Thông báo số 934/TB-LHHVN, ngày 28/12/202, giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)
30/12/2020 3:22 CH 1217 lượt xem
Cỡ chữ +-