Thông báo số 934/TB-LHHVN, ngày 28/12/202, về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)
30/12/2020 3:22 CH 621 lượt xem
Cỡ chữ +-