Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 14/03/2024 16:46 (GMT+7)

Quyết định giải thể Trung tâm Tư vấn chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu

Theo quyết định số 215/QĐ-LHHVN, ngày 14/03/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung quyết định

Xem Thêm

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Theo chương trình hành động số 287-CTr/ĐĐLHHVN, ngày 28/03/2024; thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Tin mới