Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 23/02/2022 13:53 (GMT+7)

Quy tụ, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Nhiều năm qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố và phát triển tổ chức, nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ với vusta.vn, ông Đỗ Văn Dung – Chủ tịch Liên hiệp Hội Ninh Bình cho biết, hiện nay Liên hiệp Hội có hệ thống tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung hoạt động, thu hút ngày càng đông đảo sự tham gia của trí thức KH&CN trong tỉnh Ninh Bình với 20 Hội thành viên và 02 Trung tâm trực thuộc, có trên 300.000 hội viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh đặt ra trong tình hình mới.

tm-img-alt

Tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN

Ông Dung cho biết, công tác tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Liên hiệp Hội tổ chức triển khai thực hiện tốt. Liên hiệp Hội đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức.

Thông qua các hoạt động là phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 20-KH/TU ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu.

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các Hội thành viên và một số lãnh đạo sở, ban, ngành tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

tm-img-alt

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu trong Liên hiệp Hội

Xác định hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội, là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong tỉnh tham gia trong việc truyền bá kiến thức cho nhân dân. Bám sát vào các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, hoạt động thông tin tuyên truyền của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mô hình, sáng kiến, các kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

Những năm qua, Liên hiệp Hội tiếp tục ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Ninh Bình và trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đã tuyên truyền trên Báo Ninh Bình cuối tuần 48 chuyên mục trên Báo Ninh Bình (Mỗi tuần/1 chuyên mục, mỗi tháng 4 chuyên mục), trên Đài Phát thanh và Truyền hình 24 chuyên mục trong đó mỗi tháng là 2 chuyên mục với thời lượng phát sóng là 15 phút, nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid – 19, việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất & đời sống, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Tiến hành cập nhật liên tục các tin, bài viết về hoạt động KHKT trên trang thông tin điện tử Website của Liên hiệp Hội, đến nay đã có trên 11 triệu lượt truy cập.

Biên tập và phát hành Bản tin KH&KT số 47, 48, 49, 50 với số lượng 2000 cuốn, Bản tin được phát hành rộng rãi tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; các công ty, doanh nghiệp, trường học, các xã phường trên địa bàn tỉnh; Ban biên tập, công tác viên của Liên hiệp hội; Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố.

Xuất bản 400 cuốn Kỷ yếu Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ XII, 400 cuốn Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X.

Ngoài những hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và nhân dân, Liên hiệp Hội còn phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức một số lớp tập huấn, hội thảo khoa học quan trọng, thu hút sự quan tâm tham dự của các lãnh đạo ở Trung ương, ở tỉnh, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, tiêu biểu như tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng viết thuyết minh Đề tài, Dự án và các Giải thưởng”; Tổ chức Hội thảo “Chuỗi giá trị hàng hoá nông sản tỉnh Ninh Bình”.

Còn đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, theo ông Dung cho hay, đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội.

Liên hiệp Hội đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện về những vấn đề quan trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước, của tỉnh nhất về lĩnh vực KH&CN…

Đặc biệt từ khi Liên hiệp Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11-QĐ/UBND ngày 17/5/2016 “về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình” đã tạo cơ sở pháp lý cho Liên hiệp Hội phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia vào quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội đã chú trọng công tác tập hợp đội ngũ trí thức, tích cực và chủ động kết nối với các chuyên gia, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực ở tỉnh và Trung ương. Năm 2021, Liên hiệp Hội được UBND tỉnh giao thực hiện 04 nhiệm vụ: Đề án phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 do Sở Du lịch chủ trì; Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì; Đề án phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn do Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì.

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19, và một số nguyên nhân khách quan, nên Liên hiệp Hội mới thực hiện được 02 đề tài đó là Tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045” và Hội thảo tư vấn, phản biện “Đề án phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn”.

Liên hiệp Hội tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy đồng ý hằng năm giao Liên hiệp Hội thực hiện tư vấn, phản biện một số nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn có các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, thực hiện các đề tài, dự án cũng được Liên hiệp Hội chú trọng triển khai thực hiện với các nội dung bám sát nhu cầu nhiệm vụ KH&CN của cơ sở, của ngành, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu bức thiết của xã hội. Năm 2021, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp và du lịch tỉnh Ninh Bình”

tm-img-alt

Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN

Nhằm tạo phong trào thúc đẩy quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, mọi ngành nghề. Với nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh); cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh và chủ trì tổ chức đánh giá các công trình tham dự Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam.

Thời gian qua Liên hiệp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức: Cuộc thi (hằng năm); Hội thi (2 năm/1 lần), Giải thưởng Hoa Lư (5 năm/1 lần), Giải thưởng Việt Nam (hằng năm). Các hoạt động KH&CN ngày càng được tổ chức tốt, đã tạo nên phong trào thúc đẩy hoạt động phát triển KH&KT trong nhân dân. Việc triển khai Cuộc thi, Hội thi, các Giải thưởng KH&CN trên địa bàn tỉnh đã khuyến khích, động viên, tôn vinh các nhà sáng tạo, đồng thời tạo diễn đàn trí thức nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cực tham gia, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình, ông Dung cho biết thêm.

Đối với, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng, Liên hiệp Hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ XII. Toàn tỉnh đã thu hút 3.836 mô hình/sản phẩm tham gia Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng các huyện, thành phố tiếp nhận được 966 mô hình/sản phẩm được lựa chọn từ các trường học trên địa bàn toàn tỉnh và gửi 196 mô hình/sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh. Ban Giám khảo đã tổ chức phân loại, chấm các mô hình/ sản phẩm đủ điều kiện tham dự Cuộc thi và lựa chọn các mô hình/ sản phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi toàn quốc. Kết quả tỉnh Ninh Bình đã đoạt 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích tại Cuộc thi toàn quốc.

 Để động viên khuyến khích các tác giả có mô hình/sản phẩm đoạt giải cao. Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh đã tổ chức thành công Lễ tổng kết Cuộc thi lần thứ XII, tại lễ Tổng kết, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 64 mô hình/sản phẩm đoạt giải, bao gồm: 01 giải Đặc biệt, 03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 20 giải Ba 30 giải Khuyến khích và 4 giải phụ, trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải Nhất tại Cuộc thi.

Còn về Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Liên hiệp Hội tiếp tục tuyên truyền công tác triển khai Hội thi tới các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp và các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Tổ chức và thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát và tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác tổ chức triển khai Hội thi tại các đơn vị. Tiếp nhận và thu hồ sơ các công trình/giải pháp tham dự Hội thi.

Tham mưu thành lập Ban Giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X và tổ chức chấm 38 công trình/giải pháp tham dự Hội thi. Kết quả có 34 công trình/giải pháp đoạt giải trong đó có 03 giải Nhất, 09 giải Nhì, 10 giải Ba và 12 Giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 10 công trình/ giải pháp đoạt giải Nhất, giải Nhì gửi tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI (2020-2021)

Tham mưu ban hành Kế hoạch Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X và phát động Hội thi lần thứ XI, Báo cáo tổng kết Hội thi lần thứ X; Quyết định tặng Giấy chứng nhận và cấp tiền thưởng cho các tác giả và đồng tác giả có công trình/giải pháp đoạt giải tại Hội thi lần thứ X; Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023 và Thể lệ Hội thi.

Việc triển khai các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện khuyến khích, động viên, tôn vinh sáng tạo của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cức tham gia nâng cao hiệu quả năng suất lao động, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tổ chức Lễ tôn vinh trao thưởng cho các mô hình/sản phẩm, các công trình/giải pháp đoạt giải cao tại Cuộc thi, Hội thi … được tổ chức trang trọng và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục, khích lệ, động viên thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân trong quá trình học tập, lao động và nghiên cứu.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên theo ông Dung vẫn còn một số khó khăn như quan hệ phối hợp giữa các Hội thành viên với nhau còn ít, một số Hội thành viên thiếu sự chủ động kết nối và hợp tác chặt chẽ với nhau. Một số Hội thành viên còn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động.

Một số hoạt động còn thiếu tính gắn kết và chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong phát huy sức sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức KH&CN.

tm-img-alt

 Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn ít, chưa mang tính đột phá và thu hút nguồn lực hỗ trợ hoạt động Hội.

Chính vì thế, theo ông Dung, để phát triển Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh hơn nữa, trong năm 2022 này, Liên hiệp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị;

Triển khai, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng nhằm góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động sáng tạo, các hoạt động KH&CN.

 Tập hợp và phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của tỉnh. Tổ chức Hội nghị gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; thường xuyên cập nhập tin, bài ảnh tuyên truyền trên Webiste của Liên hiệp Hội. Biên tập, xuất bản Bản tin KHKT và Kỷ yếu Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng. Thực hiện Kế hoạch Phổ biến kiến thức 5 năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo.

Xem Thêm

Đắk Nông: Đội ngũ trí thức, nguồn lực quan trọng để phát triển
Do được kéo dài nhiệm kỳ để phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), sáng 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tử vi phương Đông
Sáng 11/11 tại Hà Nội, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - Công nghệ (Vusta) đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Môn chiêm tinh học – khoa học dự báo huyền diệu của nhân loại giúp giải mã và quy hoạch đời người”. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do diễn giả Nguyễn Hoàng Điệp trực tiếp trình bày.
Liên hiệp Hội Lâm Đồng: Phát triển và tỏa sáng
Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Liên Hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Vĩnh Long: Triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định mới về công tác Hội, Hội viên
Ngày 04/11/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số quy định về công tác quản lý tổ chức Hội; Quy định về trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong việc tham gia trao đổi thông tin mạng, cho các cán bộ Hội thành viên và những người làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội.
Quỹ VIFOTEC - 30 năm xây dựng và phát triển
Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)  và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bảo trợ Qũy VIFOTEC Lê Xuân Thảo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, vì có nhiều đóng góp cho ngành Khoa học và Công nghệ nước nhà, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Tĩnh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vànâng cao nhận thức cộng đồng góp sức vào công tác bảo vệ môi trường, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
Phú Yên: Giao lưu trao đổi với Liên hiệp Hội Bình Dương
Ngày 21/10/202, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Liên hiệp Hội) đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Liên hiệp Hội Phú Yên, do ông Lai Xuân Thành – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương, làm Trưởng đoàn.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.