Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 22/12/2023 15:53 (GMT+7)

Lâm Đồng: Luôn phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng luôn được chú trọng, nhằm tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

tm-img-alt

Hội thảo Thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại các vùng dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh do LHH tỉnh tổ chức 9/2023

Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh; Cung cấp cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội những cơ sở, luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan phục vụ cho việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực thiện các đề án, dự án; Tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức (nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài), các nhà khoa học; nâng cao chất lượng đề xuất của Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về khoa học và công nghệ, chính sách đối với trí thức của tỉnh.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống. Với tinh thần đó, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã đề xuất các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2024 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 14/12/2024, đó là: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và “Góp ý các chương trình trọng tâm trong dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Bên cạnh việc đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức cho đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống của mình tư vấn, góp ý cho dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội Đảng các cấp, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, tham gia đóng góp với Đảng bộ tinh trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng cúa tinh Lâm Đồng thời gian tới.

Xem Thêm

Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Chiều ngày 28/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thanh Hoá: Phản biện quy định chi phí tham gia chương trình đào tạo
Sáng ngày 19/3, Liên hiệp hội tỉnh tổ chức hội thảo “Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (Quy định) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo.
Thanh Hoá: Phản biện đề án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Sáng ngày 15/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa” (Đề án) do UBND huyện Thạch Thành phụ trách.
Thanh Hoá: Phản biện quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 05/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo phản biện “Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm 2024 - 2025” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phụ trách soạn thảo.

Tin mới