Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 01/11/2023 16:08 (GMT+7)

Góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp hội Việt Nam

Sáng 01/11 tại Hà Nội, Liên Liệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp hội Việt Nam. Tổng Thư kí Liên Liệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến chủ trì buổi hội thảo.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Thư kí Liên Liệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh: Nhằm cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật vào công tác quản lý tài chính của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài chính của Cơ quan. Đồng thời tạo sự minh bạch trong việc quản lý và chi tiêu tài chính của Cơ quan; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Đảm bảo điều kiện và tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ đư­ợc giao.

tm-img-alt

Tổng Thư kí Liên Liệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc

Đồng thời, làm căn cứ để quản lý, thanh, quyết toán các khoản chi tiêu trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, tạo cơ sở để Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, các cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam giao Văn phòng soạn thảo bản Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam cho phù hợp với thực tế hiện nay – ông Nguyễn Quyết Chiến nói.

tm-img-alt

Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Ngô Việt Dũng báo cáo tóm tắt Dự thảo

Theo Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Ngô Việt Dũng, trên cơ sở rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Văn phòng nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành trong tình hình mới. Do số lượng các điều khoản cần sửa đổi nhiều, cùng với đó, để thuận tiện trong quá trình sử dụng, dễ dàng theo dõi, Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam soạn thảo bản Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam mới và tích hợp toàn bộ các nội dung sửa đổi này.

Quy chế quy định: Hoạt động thu, chi của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, các đơn vị, cá nhân trong Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam; Các hoạt động chi tiêu nội bộ của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, các đối tượng khác theo quy định và quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nguyên tắc áp dụng: Tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước, các quy định về quản lý các nguồn thu của Cơ quan, cam kết của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam với các tổ chức, cá nhân tài trợ và các quy định khác của Nhà nước và của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Phó TTK kiêm Trưởng ban KHCN &MT Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Công Lương góp ý kiến cho Dự thảo

Các khoản chi tiêu phải bảo đảm có đủ hóa đơn, chứng từ và tuân thủ các quy định của pháp luật.Định mức chi quy định trong Quy chế này là mức tối đa, các khoản chi phải đảm bảo tiết kiệm, tổng chi không vượt quá tổng thu trong năm tài chính, bám sát các định mức quy định, phục vụ nhiệm vụ của Cơ quan theo quy định hiện hành.

Thực hiện phân phối theo lao động, khuyến khích các tập thể, cá nhân có tâm huyết, sáng tạo, hiệu quả trong công việc, có ý thức xây dựng đơn vị, tiết kiệm thời gian và chi phí cho Cơ quan. Người đảm nhiệm nhiều chức danh được hưởng mức phụ cấp cao nhất theo quy định.

Thống nhất ban hành sau khi đã thảo thuận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Công đoàn Cơ quan.

Quy chế gồm 6 chương 24 điều, 03 phu lục, tăng 02 chương, 4 điều so với quy chế chi tiêu năm 2016, bao gồm: Chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp; làm thêm giờ; trợ cấp thất nghiệp, thôi việc và tinh giảm biên chế; điện, nước, xăng, dầu và xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, xây dựng lớn, sửa chữa nhỏ; văn phòng phẩm, vật tư­, công cụ, dụng cụ văn phòng, máy tính xách tay; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí; Phụ cấp lưu trú: tiếp khách trong nước và quốc tế; vận động, xây dựng dự án; nguyên tắc phân bổ nguồn kinh phí tự có; các mức chi; phụ cấp ủy viên Đoàn Chủ tịch, phụ cấp ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam; chi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm; chi thăm hỏi, hiếu, hỉ, lễ, tết hàng năm....

tm-img-alt

Trưởng ban Ban TV,PB & GĐXHLiên hiệp Hội Việt NamBùi Kim Tuyến phát biểu góp ý Dự thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Thư kí Nguyễn Quyết Chiến đã cảm ơn toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong Cơ quan đã tham dự hội thảo, đây là dịp công chức, người lao động trong cơ quan cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, đóng góp hoàn thiện Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần công khai, dân chủ, cầu thị của Văn phòng và lãnh đạo Liên hiệp Hội việt Nam thông qua đó củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong tập thể Lãnh đạo và viên chức Cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

Hội thảo đã có nhiều các ý kiến tâm huyết, thực tế góp ý vào bản Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp hội Việt Nam, Văn phòng Cơ quan Liên hiệp hội Việt Nam sẽ tổng hợp, xem xét, chỉnh sửa bản Dự thảo cho phù hợp trước khi trình lãnh đạo Thường trực thông qua, áp dụng thực hiện.- Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến nói.

Xem Thêm

Quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW của Ban Bí thư
Chiều ngày 16/7 tại Hà Nội, Liện hiệp hội Việt Nam (Vusta), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức từ Trung ương tới địa phương
Đây là nhiệm vụ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì thực hiện nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Khai mạc kỳ thi tuyển biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024
Chiều 25/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024. Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam 2024 Nguyễn Quyết Chiến dự và có phát biểu chỉ đạo.
Cảm xúc trước Nhà giàn
Từng là người lính nhưng đây là lần đầu tiên đến với quần đảo Trường Sa, những ngày lênh đênh trên vùng biển của Tổ quốc, trong tôi luôn có cảm xúc mới lạ, dâng trào, không hề nghĩ đến khó khăn, nắng nóng và vất vả để đến với các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin mới

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, làm việc với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam
Sáng ngày 18/7/2024, tại Hà Nội, TSKH Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam (VASA). Tham gia đoàn có ông Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, VUSTA.
VNCOLD và những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước
Trong nhiều năm qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, an ninh nguồn nước và an toàn đập, TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước cho biết.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập thực tiễn nghiệp vụ tại Thái Nguyên
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2024, trong 2 ngày 16,17/ 7, Chi hội nhà báo tạp chí Việt Nam hội nhập (là Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) đã thực hiện chuyến đi thực tế tại 2 huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Khu di tích đặc biệt cấp quốc gia An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên).
Quảng Trị: Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V
Sáng ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW của Ban Bí thư
Chiều ngày 16/7 tại Hà Nội, Liện hiệp hội Việt Nam (Vusta), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
Trà Vinh: 8 giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ là lực lượng trí thức tham gia vào các hoạt động khoa học, công nghệ, là nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ, giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với xu hướng phát triển.
Phú Thọ: Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề trong tỉnh
Ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về: Giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề làm bánh truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần phát triển du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Tiền Giang: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 12/7/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý về Dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng.