Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 27/08/2022 12:44 (GMT+7)

Bộ Nội vụ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 26 tháng 8, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam/LHHVN), tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các vụ chức năng của Bộ Nội vụ.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ trì buổi làm việc, về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, lãnh đạo các Ban/Văn phòng của Liên hiệp Hội Việt Nam; đại diện một số hội ngành toàn quốc, một số Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh/thành phố.

Theo báo cáo của Liên hiệp Hội Việt Nam được đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày cho thấy, Liên hiệp Hội Việt Nam được thành lập từ năm 1983, trong gần 40 năm qua, với 8 kỳ Đại hội, LHHVN đã có những bước phát triển lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần phát triển KT-XH, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trong nhiều năm qua, LHHVN luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQVN, sự phối hợp và hỗ trợ của các Ban, Bộ, ngành, cơ quan TW và cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó từng bước tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của LHHVN từ TW đến các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới tập hợp đội ngũ trí thức thông qua các hội, tổng hội, hiệp hội, các tổ chức KH&CN.

Báo cáo cũng cho thấy, từ khi thành lập đến nay, toàn hệ thống LHHVN đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KH&CN được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội từ TW đến tỉnh, thành phố trực thuộc TW ngày được củng cố và hoàn thiện; các Liên hiệp hội địa phương sử dụng chung Điều lệ LHHVN theo đúng quy định.

Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú; hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được LHHVN khởi xướng và lan tỏa tới nhiều Liên hiệp hội địa phương và Hội ngành toàn quốc. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế cũng đạt được nhiều kết quả rất đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Một số tồn tại, hạn chế cũng được chỉ ra trong báo cáo đó là: Các văn bản quy định về địa vị pháp lý của LHHVN ở cấp TW và địa phương là tổ chức chính trị - xã hội chưa đầy đủ. Mặc dù LHHVN được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ TW đến các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, nhưng hiện tại vẫn thiếu văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa đầy đủ các chủ trương trên thành các cơ chế, chính sách như đối với các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Thiếu các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ TW về công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, các hoạt động đối với Liên hiệp hội địa phương. Công tác quản lý, hỗ trợ cơ quan báo chí, xuất bản và tổ chức KH&CN trực thuộc tuy có được quan tâm hơn trong thời gian gần đây, nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò là cơ quan chủ quản của LHHVN trong tình hình mới.

Là tổ chức chính trị - xã hội, nhưng cơ cấu tổ chức bộ máy chưa thống nhất từ TW đến địa phương và giữa các địa phương với nhau. Mặc dù Chỉ thị số 42-CT/TW đã ban hành được trên 12 năm (nay đã có Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42); Quy định số 24-QĐ/TW ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành TW về “Thi hành điều lệ Đảng”, nhưng đến nay chỉ có 53/63 Liên hiệp hội địa phương có tổ chức đảng đoàn.

Tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo của các Liên hiệp Hội địa phương còn nhiều khác biệt, chưa thống nhất; thiếu văn bản pháp lý quy định nhân sự trong biên chế được Nhà nước giao làm việc tại cơ quan Liên hiệp Hội ở TW và địa phương là công chức, viên chức như các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Biên chế của Liên hiệp Hội ở TW và địa phương còn rất hạn chế, khó đảm bảo cho công việc. Các hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc ít có cơ hội tiếp cận với nguồn kinh phí từ NSNN.

Nhiều kết quả hoạt động và thành tựu của Liên hiệp Hội ở TW, địa phương, các Hội ngành toàn quốc và tổ chức KH&CN trực thuộc chưa được xã hội biết đếnkiện toàn tổ chức, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động động.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề như khó khăn vướng mắc, những thành tích đạt của Liên hiệp Hội Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như có một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam vi phạm hoạt động đã bị các cơ quan chức năng đã xử lý; còn có một số cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam vi phạm tôn chỉ mục đích, thiếu nhạy cảm chính trị…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất với các đại biểu đánh giá cao các kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, đồng chí khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xác định Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và điều đó không có gì thay đổi, trong thời gian tới các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ cần cụ thể hóa để đảm bảo Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh như Chỉ thị 42 ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị đã đề ra. Đồng chí cũng cho biết, hiện Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, rất mong Liên hiệp Hội Việt Nam góp ý thắng thắn, toàn diện nhất để Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện được dự thảo trình Chính phủ trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị của Liên hiệp Hội Việt Nam, Đoàn công tác sẽ ghi nhận, tổng hợp và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Xem Thêm

Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.
Đẩy mạnh hoạt động công tác báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thông tin và công tác báo chí. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Thạc sỹ Lê Thanh Tùng – Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hội nghị triển khai Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Chiều 08/7, tại trụ sở cơ quan Quốc hội (22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị “Triển khai Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.