Từng bước đẩy mạnh Liên hiệp Hội phát triển
05/05/2020 3:09 CH 106 lượt xem
Cỡ chữ +-

Từ khi có Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11/11/ 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ngày 6/8/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 42-TC/TW, ngày 16/4/ 2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

ảnh st

Sau một thời gian thực hiện, đến nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau đã củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Hiện nay có 26 hội thành viên, với tổng số hội viên trên 15.500 đã có những đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, phát triển cộng đồng, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển nghề nghiệp của các hội thành viên… vai trò của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong xã hội từng bước được khẳng định.

Phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để các hội thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công… Đề xuất các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện các phương thức phù hợp trong quản lý và sử dụng trí thức; phát huy cao nhất năng lực cống hiến của trí thức; chú trọng công tác phát triển đảng trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức người dân tộc thiểu số. Đây cũng là giải pháp để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đoàn kết phấn đấu, tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành tốt trọng trách của mình đối với đất nước trong thời kỳ mới.

Ngoài ra, để phát triển hơn nữa, Liên hiệp Hội Cà Mau Liên hiệp Hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ trong và ngoài tỉnh phục vụ công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tích cực phổ biến kiến thức khoa học – kỹ thuật, tham gia nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động phát triển cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, phản biện, giám định xã hội về khoa học - công nghệ.

Kịp thời thông tin giúp hội viên trí thức nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương.

Chú trọng củng cố, phát triển, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, các hội thành viên, hướng hoạt động về cơ sở, vì cơ sở, vì hội viên. Vận động các hội trí thức khoa học – công nghệ khác tham gia làm thành viên Liên hiệp Hội; Tiếp tục phát triển một số hội viên mới trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, kinh tế, nông, lâm nghiệp, chế biến thủy sản… Đối với các hội thành viên của Liên hiệp Hội tùy theo mục đích hoạt động và tình hình thực tế của từng hội, nhất là các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao phục vụ phát triển cộng đồng như: phổ biến kiến thức khoa học – kỹ thuật, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giám sát hoạt động nghề nghiệp, xóa đói giảm nghèo…

Tin: HT