Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 07/09/2022 16:38 (GMT+7)

Văn hóa quản lý với di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển

Đây là nội dung của hội thảo “Văn hóa quản lý với di sản văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển” vừa được Viện Phát triển Văn hóa dân tộc ( thuộc Vusta) tổ chức sáng (7/9) tại Hả Nội.

Hội thảo với sự tham dự của những nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, chuyên biệt về di sản văn hóa ở các Bộ, ngành, Viện nghiên cứu, hiệp hội về văn hóa dân tộc

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/1946, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đf".

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tháng 11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định: “yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phái triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tỉnh thần”, "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi".

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng, quá trình hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập văn hóa, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và những thách thức rất to lớn; trong đó có những vấn đề về văn hoá và con người. Quản lý văn hóa trong môi trường hội nhập quốc tế đang đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Văn hóa quản lý là một bộ phận quan trọng của văn hóa nói chung, có những đặc thù về nội dung, cầu trúc và biểu hiện, xuất hiện như là sự tích hợp không thể tách rời của văn hóa với quản lý. ..

Quan tâm đến việc bảo tổn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tỉnh hoa văn hóa của thời đại. Phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam, góp phân nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia là nhiệm vụ chung của cả hệ thông chính trị; đồng thời là chức năng, nhiệm vụ của Viện Phát triển văn hóa dân tộc (thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam) - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung làm sáng rõ các vấn đề văn hóa quản lý cả về mặt cơ sở lý luận lẫn thực tiễn, hướng tới nhận thức khoa học về ứng xử với di sản, tiếp thu kinh nghiệm trong văn hóa quản lý di sản từ các nên văn hóa tiên tiến trong khu vực và trên thế giới để ứng dụng sáng tạo vào Việt Nam. Hội thảo là nơi các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa bàn luận, chia sẻ ý kiến đóng góp của mình về những vấn đề nhận thức khoa học và thực tiễn liên quan đến văn hóa quản lý đối với di sản trong hội nhập và phát triển.

Một số đai biểu cho rằng, bản thân các khái niệm văn hóa, quản lý văn hóa thường có nhiễu cách định nghĩa khác nhau, nhiều cách tiếp cận khác nhau. Văn hóa được coi là tổng thể những nét riêng biệt tỉnh thần và vật chất, trí tuệ và tình cảm, quyết định bản sắc của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hóa là chỉnh thể hữu cơ các hoạt động của con người (trong quá khứ và hiện tại), sáng tạo nên hệ thống các giá trị vật chất và tỉnh thần, đáp ứng những nhu cầu của con người, phù hợp với kiểu lựa chọn đặc trưng của các nhóm và cộng đồng người khác nhau. Chính hệ thống các giá trị này chỉ phối cách ứng xử, giao tiếp của cộng đồng, làm cho cộng đồng này có đặc thù riêng biệt.

tm-img-alt

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa Trương Quốc Bình tham luận tại hội thảo

Với 40 ý kiến tham luận tại hội thảo đã nêu bật nhiều vấn đề về cơ sở lý luận, các khái niệm về vấn đề văn hóa quản lý di sản văn hóa trong môi trường hội nhập quốc tế; Thực tiễn và những bài học kinh nghiệm về văn hóa quản lý trong quá trỉnh bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thời kỳ hội nhập quốc tế (từ 1991 đến nay); Tiếp biến văn hóa quản lý trong hội nhập quốc tế đối với văn hóa quản lý di sản văn hóa ở Việt Nam; Kinh nghiệm thực tiễn về văn hóa quản lý và phát huy giá trị đi sản nỗi bật ở Việt Nam và quốc tế; Văn hóa quản lý di sản trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đỗi số ở Việt Nam; Các giải pháp xây dựng văn hóa quản lý ở Việt Nam trước mắt và lâu dài.

Có thể nói, hội thảo “Văn hóa quản lý với di sản văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển” do Viện Phát triển Văn hóa dân tộc tổ chức là một diễn đàn đóng góp những kiến nghị quan trọng đối với các cơ quan có thẩm quyển quản lý văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng; từ đó góp phần tạo ra chuyển biến, tiền bộ mới, hiệu quả cao hơn nữa trên con đường chắn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xem Thêm

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Kon Tum: Hội thảo khoa học về phát triển nông nghiệp của tỉnh
Ngày 20/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội thảo khoa học về dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bình Thuận: Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né
Ngày 13/9/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp hội) đã tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”.
Hà Giang: Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn mới
Ngày 26/8/2022, Liên hiệp các Hội Khoa và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện (TVPB) “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030”.

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.