Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 13/11/2020 23:24 (GMT+7)

TSKH Nghiêm Vũ Khải: Rất cần Luật Hành nghề kĩ sư chuyên nghiệp tại Việt Nam

Hiện nay khối ASIAN đã có 8 Quốc gia ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện nay đang có những ý kiến trái chiều xung quanh việc xây dựng dự án Luật này, vậy có cần thiết phải có một đạo luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp hay không? PV có cuộc trao đổi với TSKH. Nghiêm Vũ Khải - PCT Vusta đồng thời là Đại biểu Quốc hội khóa 14, người rất tâm huyết trong việc thúc đẩy tiến trình để Quốc hội sớm ban hành Luật Kỹ sư chuyên nghiệp ở Việt Nam.

TSKH. Nghiêm Vũ Khải - PCT Vusta, Đại biểu Quốc hội khóa 14

 PV: Thưa TSKH Nghiêm Vũ Khải, ông có thể tóm tắt quá trình hình thành dự thảo Luật Kỹ sư chuyên nghiệp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để Quốc hội khóa 14 thông qua?

TSKH Nghiêm Vũ Khải: Năm 2001, Vusta đã giao cho Tổng hội Xây dựng tổ chức thí điểm việc đăng bạ chuyên nghiệp ASEAN (APE). Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã nghiên cứu lập quy trình tuyển chọn chuyên nghiệp, tổ chức hội đồng đánh giá, lựa chọn 19 kỹ sư đáp ứng các tiêu chuẩn đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (APE) và đã tổ chức lễ trao chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho các kỹ sư này. Đây là những kỹ sư chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam nhận chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (APE).

Để tiếp tục triển hoàn thiện hoạt động đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp của nước ta, năm 2006, Vusta đã ra quyết định thành lập Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam. Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ phát triển hoạt động đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam: Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm hoạt động đăng bạ kỹ sư xây dựng Đề án trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép triển khai việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam; hoàn thiện quy trình đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp; xây dựng các tiêu chuẩn về kỹ sư chuyên nghiệp; tổ chức hướng dẫn thực hiện việc đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với trách nhiệm là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vusta đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn hoạt động kỹ sư ở Việt Nam, kinh nghiệm, pháp luật quốc tế và các hoạt động có liên quan khác để chuẩn bị Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp (Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật) theo quy định của pháp luật.

PV: Tôi được biết, vì các nhà khoa học cho rằng đây là việc rất cấp bách nên năm 2018 Vusta đã đề nghị Chính phủ chấp thuận để được chủ trì xây dựng dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp?

TSKH Nghiêm Vũ Khải: Đúng vậy, ngày 17/12/2018 Vusta đã gửi công văn đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chấp thuận để Vusta được chủ trì xây dựng dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Ngày 11/01/2019, Vusta  đã gửi công văn và dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật cho Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp để xin ý kiến.

Đồng thời đăng tải các văn bản trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật lên trang tin điện tử vusta.vn để lấy ý kiến. Sau khi nhận được ý kiến của một số bộ, Vusta đã nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện các văn bản của Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Ngày 31/01/2019, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã được gửi xin ý kiến Chính phủ.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đề xuất xây dựng luât phải được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01 tháng 3 hằng năm. Do đó, ngày 28/2/2019, Vusta đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Sau khi đã nhận được ý kiến của Chính phủ, các bộ Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Ngoại giao, Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội và của một số bộ, ngành, cơ quan khác, Liên hiệp Hội Việt Nam đã nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý các văn bản của Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp.

Ngày 28/5/2019 Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp tục trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bộ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp được hoàn thiện đáng kể so với bộ hồ sơ trình ngày 28/2/2019.

Tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 14, trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngày 10/6/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu: "Về dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp: ngày 28/5/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam đã gửi hồ sơ đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét; trường hợp bảo đảm đủ điều kiện sẽ bổ sung vào Chương trình”.

PV: Vậy, hiện nay vấn đề thông qua Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp tại Việt Nam mà ông cũng như của các nhà khoa học Vusta rất tâm huyết đang trong tình trạng khớ khăn gì?

TSKH Nghiêm Vũ Khải: Cho đên nay, đa số các bộ, ủy ban của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng và ban hành luật nhằm thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy và tận dụng cơ hội của quá trình hội nhập quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, còn có một số ý kiến cho rằng các luật ban hành gần đây đã quy định khá đầy đủ về hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp trong các ngành kinh tế, công nghệ. Do đó, nếu nay ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp thì sẽ trùng lặp, chồng chéo. Có một số ý kiến khác đề nghị làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và góp ý kiến về các vấn đề khác.

Vusta đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các cơ quan có liên quan; rà soát khoảng 30 luật mà một số cơ quan đã nêu thì cho thấy chỉ có rất ít luật quy định về hành nghề kỹ sư; quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn nghề nghiệp thuộc một số lĩnh vực. Trong các ngành có quy định bao quát hơn về hành nghề kỹ sư thì đó là Luật xây dựng, Luật kiến trúc. Còn hầu hết các luật ngành kinh tế - kỹ thuật khác chưa có quy định về hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp. Đồng thời Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã rà soát, chỉnh lý làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật và chỉnh lý hoàn thiện các văn bản khác theo quy định của pháp luật về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Xin gửi kèm theo bảng tổng ra soát về quy định hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp trong hệ thống pháp luật hiện hành.

PV: Vusta vẫn tiếp tục theo đuổi chứ, thưa ông?

TSKH Nghiêm Vũ Khải:Tất nhiên, ngay  trong Tờ trình của Chính phủ tại kỳ họp thứ 9 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 có đề ra nguyên tắc lập Chương trình, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên là: Ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án để triểnkhai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; ...đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội vàhội nhập quốc tế”.

Trên tinh thần đó, Vusta một lần nữa đã trình  Ủy ban thường vụ Quốc hội Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp đã được chỉnh lý hoàn thiện toàn diện hơn so với hồ sơ trình tháng 5 năm 2019 trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia và kinh nghiệm quốc tế...

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này, rất mong tâm huyết, ý nguyện của ông cũng như của các nhà khoa học Vusta nói riêng, cũng như của các nhà khoa học Việt Nam nói chung  sớm thành hiện thực.

PV ( thực hiện)

Xem Thêm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam tham dự CAFEO40
Hà Nội - 04/10/2022. Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 40 (CAFEO40) sẽ diễn ra từ ngày 05 đến 10 tháng 12 năm 2022 tại khu khách sạn nghỉ dưỡng Sokha Phnom Penh & Residence, tại Phnom Penh - Vương quốc Cam pu chia.
Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức thành viên
Ngày 06/10/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới”. PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và GS.TS Nguyễn Văn Phước, Uỷ viên Đoàn Chủ t
Sơn La: Hội nghị Thúc đẩy quản lý các khu rừng cộng đồng
Ngày 04/10/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã chủ trì phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”
LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ AM-21
Johor Bahru – Malaysia - 28/8/2022. TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác tham dự Hội nghị đánh giá giữa kỳ lần thứ 21 của Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AM-21)
Cần Thơ: Liên hiệp hội tham gia sự kiện AGRITECHNICA ASIA LIVE 2022
Sáng ngày 25/8, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Sự kiện Agritechnica Asia Live 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND TP Cần Thơ, Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) và Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) tổ chức. Lãnh các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân… dự lễ khai mạc.
Nghiên cứu về chuyển đổi năng lượng bền vững tại Công hoà Liên bang Đức
Theo lời mời của Viện Friedrich Ebert Stifting (FES), Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội và Kỹ thuật Việt Nam đã có chuyến nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình chuyển dịch năng lượng bền vững tại Cộng hoà Liên bang Đức từ ngày 04/7 đến ngày 09/7/2022. Tham gia Đoàn còn có đại diện lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công thương thuộc Bộ Công thương, Học viện Báo chí và Tuyên
Yên Bái: Thúc đẩy thực hiện quyền sức khỏe sinh sản và quyền cho trẻ em
Ngày 30/5/2022, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Yên Bái (YENBAI CDSH) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền sức khỏe sinh sản và nâng cao nhận thức về các quyền cho trẻ em người dân tộc tại tỉnh Yên Bái” năm 2022 (sau đây viết tắt là Dự án).

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.