Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 10/10/2023 08:57 (GMT+7)

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng liên quan”.

Hội thảo có sự tham dư của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Nội vụ, một số lãnh đạo Liên hiệp hội tỉnh, thành phố phía Bắc.

tm-img-alt

Chủ tịch Phan Xuân Dũng; Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến đồng chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết: Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, ngày 07/11/2011 Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng Trung ương có liên quan theo Quyết định số 48-QĐ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác vận động, phát huy vai trò của trí thức

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, từ năm 2011 đến nay việc thực hiện Quy chế 48 vẫn chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng của một số cấp ủy đảng. Một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chưa được triển khai, chưa thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần đưa ra những giải pháp khắc phục. Đến nay, chỉ có 53/63 tỉnh, thành phố có Đảng đoàn; công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với nhiều tỉnh ủy, thành ủy chưa được thường xuyên, đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Liên hiệp hội địa phương cần phải “Hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Namvà các hội thành viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu. Sớm hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Quy chế phối hợp công tác với các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan”.

Vì vậy, trong khuôn khổ hội thảo này, Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn các đại biểu trao đổi kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vận động trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh với 03 nội dung lớn như sau: Vấn đề lý luận và tổng quan hoạt động phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan theo Quy chế 48; Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, có liên quan trong giai đoạn tới - Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, nguyên PCT Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Tùng Mậu ghi nhận công tác hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thời gian qua đã đạt dược nhiều kết quả tích cực, như việc ban hành và thông báo về Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với tỉnh, thành ủy, ban cán sự và các đảng đoàn có liên quan; thực hiện nhiều cuộc làm việc với các tỉnh, thành ủy vè ván dề nhân sự, vấn đề tổ chức đại hội, xây dựng hệ thống hội thành viên và các cơ chế chính sách đối nhân sự tham gia hoạt động hội và xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển tổ chức quan trọng này ở địa phương; phối hợp với Ban cán sự Bộ GD&ĐT về phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ phản biện trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo. Phối hợp với Ban Cán sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong nghiên cứu và triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp, chương trình phát triển ngông thôn; về các vấn đề về thủy lợi, vấn đề nước phục vụ nông nghiệp và nông thôn...

Song, theo ông Phan Tùng Mậu vấn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tăng cường công tác phối hợp ngày càng hoàn thiện, nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển, không ngừng nâng cao vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

tm-img-alt

Nguyên PCTLiên hiệp Hội Việt NamPhan Tùng Mậu

Nguyên PCT kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân cho rằng, trong bối cảnh khi khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia, khi trí thức ngày càng trở thành nhân tố quan trọng đối với mỗi đất nước thì càng cần phải quan tâm tạo môi trường thuận lợi để KH&CN phát triển, trí thức có cơ hội sáng tạo và cống hiến. Sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước là yếu tố rất quan trọng tạo môi trường thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước, bảo vệ quyền lợi của trí thức nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo của trí thức góp phần to lớn vào sự nghiệp chấn hưng đất nước.

tm-img-alt

Nguyên PCT kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân

Theo ông Phạm Văn Tân, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội cần chủ động tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác. Mối quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng là tiền đề quan trọng tạo điều kiện để Liên hiệp Hội thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội; cần chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung, đề xuất việc tổ chức các cuộc làm việc định kỳ với các cơ quan chức năng để báo cáo, trao đổi, xin ý kiến về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; cần chủ động đề xuất các nội dung cụ thể với các cơ quan chức năng của Đảng tích cực phối hợp với các cơ quan này để kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung cần thiết phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mỗi tổ chức để chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp Hội, kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến chủ trương củng cố, kiện toàn và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm trở thành một tổ chức nòng cốt của Đảng và Nhà nước trong công tác vận động trí thức...

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Thông phát biểu

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Thông cho biết, từ khi có Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đến nay là 12 năm, trong công tác phối hợp với các Tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đã có nhiều kết quả nổi bật như việc thành lập được hầu hết Đảng đoàn Liên hiệp hội các tỉnh, thành ủy;  đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các thành viên xây dựng Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội địa phương với các huyện, thị ủy, thành ủy, Ban cán sự Đảng các sở, ban ngành, đoàn thể; đã chủ động làm việc với nhiều Tỉnh ủy, thành ủy, đề xuất sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để phát triển hệ thống Liên hiệp Hội toàn quốc.

Sau khi có Quy chế phối hợp, Liên hiệp Hội Hải Dương đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp vào 30/8/2012. Với chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát vào Quy chế phối hợp hoạt động của Đảng đoàn, Đảng đoàn Liên hiệp hội Hải Dương đã phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chình trị được giao, trong đó phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học; triển khai các Hội thi, giải thưởng, Cuộc thi trên địa bàn tỉnh…Đã tham mưu, phối hợp về công tác cán bộ (quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đánh giá...cán bộ Liên hiệp hội địa phương.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Thông,  Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam chưa làm tốt công tác phối hợp với các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách tới cán bộ chuyên trách làm việc tại Liên hiệp hội địa phương. Nhiều chính sách mới ban hành bất lợi cho hoạt động của cơ quan Thường trực Liên hiệp hội địa phương nói chung và của cán bộ chuyên trách làm việc trong cơ quan Liên hiệp hội địa phương; những chính sách bất lợi đó chưa được quan tâm, tháo gỡ.

Vì vậy, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thành lập đủ Đảng đoàn Liên hiệp hội của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ đạo, thống nhất chủ thể ban hành Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Lên hiệp hội các tỉnh, thành phố với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng các sở, ban, ngành, đoàn thể phải do Thường trực hoặc Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy ban hành; Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Đảng Đoàn Liên hiệp hội các địa phương định kỳ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp; cần quy định cụ thể định kỳ Đảng đoàn báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất kiến nghị với cấp ủy cấp trên theo quy định.- ông Nguyễn Văn Thông đề xuất...

tm-img-alt

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Nghệ An  Đậu Quang Vinh

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Nghệ An  Đậu Quang Vinh kiến nghị, cần phải tham mưu với Trung ương trong việc thực hiện Quyết địch 48-QĐ/TƯ của ban Bí thư về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng đoàn Liên hiệp  hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng liên quan sao cho phù hợp với tình hình mới; ngoài ra Trung ương cần Ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội Việt Nam, thống nhất từ Trung ươn đến địa phương; thể chế hóa các chủ trương của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp hội địa phương thành cơ chế, chính sách, quy định cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương, các hội ngành thành viên và đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, có vai trò hết sức quan trọng đối với toàn hệ thống...

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp hội Cao Bằng Hoàng Thị Bình

Kết Thúc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đã cho rằng đây là hội thảo hết sức ý nghĩa, với 12 ý kiến được trình bày tại hội thảo trên tổng số 17 ý kiến đăng kí phát biểu, các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động về Quyết định 48 của Trung ương, đồng thời các đại biểu đã nêu nên một số vướng mắc, cùng với đó nêu ra giải pháp kiến nghị trong quá trình thực hiện Quyết định 48 cũng như các văn bản khác của Đảng. Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các ý kiến đầy tâm huyết đó, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập hợp các kiến nghị một cách ngắn gọn nhất để đề xuất lên các Ban ngành Trung ương để cùng tìm giải pháp phát huy thành quả đã đạt được,  tháo gỡ khó khăn vì một mục tiêu chung  để phát triển đất nước.

Xem Thêm

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 25 xây dựng và phát triển LHH Thái Bình đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận
Sáng ngày 7/6, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình (Liên hiệp Hội) đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (7/6/1999 – 7/6/2024) và gặp mặt đại biểu trí thức tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2024. TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA đã đến dự, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội trong thời gian tới.
Vusta làm việc với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển
Ngày 30/ 5, Đoàn giám sát liên ngành về công tác tổ chức, quản lý và triển khai các dự án viện trợ nước ngoài của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc của Vusta đã làm việc với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tại Vườn quốc gia Vũ Quang,
VUSTA chúc mừng GS.TSKH.VS Đặng Vũ Minh và GS.VS Trần Đình Long nhân dịp được Viện Hàn lâm Khoa học Nga vinh danh
Sáng ngày 5/3/2024, tại trụ sở, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Lễ gặp mặt và vinh danh các nhà khoa học trong hệ thống vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) vinh danh nhân dịp kỷ niệm 300 năm thành lập. Tham dự Lễ chúc mừng có toàn thể các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của VUSTA cùng các đại biểu khách mời đến từ Ban Tuyên giáo TW, Ban Nội chính TW.
Hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ - sau một năm nhìn lại
Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) có 580 tổ chức khoa học và công nghệ (KH &CN). Các tổ chức KH&CN trực thuộc này được thành lập và hoạt động trên cơ sở các quy định của Luật Khoa học và công nghệ và Nghị định của Chính phủ, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
LHHVN tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hỗ trợ các tổ chức KH&CN trực thuộc
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tin mới

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển
Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển.
Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt để báo chí Vusta đi đến thành công
Một trong những thế mạnh của báo chí trong hệ Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) là thông tin về KH&CN, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu KH, ứng dụng và chuyển giao CN, các hoạt độngTVPB và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam... Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt, mắt xích không thể thiếu để báo chí Vusta đi đến thành công.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan TW VUSTA
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo:
Bản tin Khoa học - Góp phần vào sự phát triển của Báo chí VUSTA
Hệ thống báo chí của Liên HiệpHội Việt Nam (VUSTA) đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin khoa học và kỹ thuật đến cộng đồng. Trong đó, các Bản tin khoa học của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố (Liên hiệp Hội địa phương) không chỉ giúp lan tỏa tri thức khoa học mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triểncủng cố hệ thống báo chí của VUSTA.
Sơn La: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 14/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Diễn đàn Đối tác EU năm 2024
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh Châu Âu (EU) tháng 10 năm 1990, Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu trong khu vực, với số lượng thỏa thuận cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á (bao gồm EVFTA và JETP).
Thanh Hóa: Triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam
Ngày 06/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 14 (2024 - 2025) và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì các hội nghị.
Tiền Giang: Hiệu quả ứng dụng của giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị”
Với mong muốn giúp người khiếm thị có phương tiện hỗ trợ trong sinh hoạt, học tập, thuận lợi trong giao tiếp và tiếp cận thông tin được nhanh chóng, kịp thời, ThS Lê Trung Kính(GV Trường THPT Chuyên Tiền Giang) đã nghiên cứu tạo ra giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị(Smart eye)” rất tiện dụng. Giải pháp này đạt giải Ba, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV(2022 – 2023).