Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 10/10/2023 08:57 (GMT+7)

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 9/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng liên quan”.

Hội thảo có sự tham dư của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Nội vụ, một số lãnh đạo Liên hiệp hội tỉnh, thành phố phía Bắc.

tm-img-alt

Chủ tịch Phan Xuân Dũng; Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến đồng chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết: Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị, ngày 07/11/2011 Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng Trung ương có liên quan theo Quyết định số 48-QĐ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác vận động, phát huy vai trò của trí thức

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, từ năm 2011 đến nay việc thực hiện Quy chế 48 vẫn chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng của một số cấp ủy đảng. Một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chưa được triển khai, chưa thực hiện sơ kết, tổng kết để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần đưa ra những giải pháp khắc phục. Đến nay, chỉ có 53/63 tỉnh, thành phố có Đảng đoàn; công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với nhiều tỉnh ủy, thành ủy chưa được thường xuyên, đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Liên hiệp hội địa phương cần phải “Hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Namvà các hội thành viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu. Sớm hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Quy chế phối hợp công tác với các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan”.

Vì vậy, trong khuôn khổ hội thảo này, Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn các đại biểu trao đổi kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vận động trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh với 03 nội dung lớn như sau: Vấn đề lý luận và tổng quan hoạt động phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan theo Quy chế 48; Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, có liên quan trong giai đoạn tới - Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, nguyên PCT Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Tùng Mậu ghi nhận công tác hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thời gian qua đã đạt dược nhiều kết quả tích cực, như việc ban hành và thông báo về Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với tỉnh, thành ủy, ban cán sự và các đảng đoàn có liên quan; thực hiện nhiều cuộc làm việc với các tỉnh, thành ủy vè ván dề nhân sự, vấn đề tổ chức đại hội, xây dựng hệ thống hội thành viên và các cơ chế chính sách đối nhân sự tham gia hoạt động hội và xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển tổ chức quan trọng này ở địa phương; phối hợp với Ban cán sự Bộ GD&ĐT về phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ phản biện trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo. Phối hợp với Ban Cán sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong nghiên cứu và triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp, chương trình phát triển ngông thôn; về các vấn đề về thủy lợi, vấn đề nước phục vụ nông nghiệp và nông thôn...

Song, theo ông Phan Tùng Mậu vấn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tăng cường công tác phối hợp ngày càng hoàn thiện, nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển, không ngừng nâng cao vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

tm-img-alt

Nguyên PCTLiên hiệp Hội Việt NamPhan Tùng Mậu

Nguyên PCT kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân cho rằng, trong bối cảnh khi khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia, khi trí thức ngày càng trở thành nhân tố quan trọng đối với mỗi đất nước thì càng cần phải quan tâm tạo môi trường thuận lợi để KH&CN phát triển, trí thức có cơ hội sáng tạo và cống hiến. Sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước là yếu tố rất quan trọng tạo môi trường thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước, bảo vệ quyền lợi của trí thức nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo của trí thức góp phần to lớn vào sự nghiệp chấn hưng đất nước.

tm-img-alt

Nguyên PCT kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam Phạm Văn Tân

Theo ông Phạm Văn Tân, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội cần chủ động tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác. Mối quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng là tiền đề quan trọng tạo điều kiện để Liên hiệp Hội thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội; cần chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung, đề xuất việc tổ chức các cuộc làm việc định kỳ với các cơ quan chức năng để báo cáo, trao đổi, xin ý kiến về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; cần chủ động đề xuất các nội dung cụ thể với các cơ quan chức năng của Đảng tích cực phối hợp với các cơ quan này để kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung cần thiết phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mỗi tổ chức để chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp Hội, kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến chủ trương củng cố, kiện toàn và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm trở thành một tổ chức nòng cốt của Đảng và Nhà nước trong công tác vận động trí thức...

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Thông phát biểu

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Thông cho biết, từ khi có Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đến nay là 12 năm, trong công tác phối hợp với các Tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đã có nhiều kết quả nổi bật như việc thành lập được hầu hết Đảng đoàn Liên hiệp hội các tỉnh, thành ủy;  đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các thành viên xây dựng Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Liên hiệp Hội địa phương với các huyện, thị ủy, thành ủy, Ban cán sự Đảng các sở, ban ngành, đoàn thể; đã chủ động làm việc với nhiều Tỉnh ủy, thành ủy, đề xuất sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để phát triển hệ thống Liên hiệp Hội toàn quốc.

Sau khi có Quy chế phối hợp, Liên hiệp Hội Hải Dương đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp vào 30/8/2012. Với chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát vào Quy chế phối hợp hoạt động của Đảng đoàn, Đảng đoàn Liên hiệp hội Hải Dương đã phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chình trị được giao, trong đó phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học; triển khai các Hội thi, giải thưởng, Cuộc thi trên địa bàn tỉnh…Đã tham mưu, phối hợp về công tác cán bộ (quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đánh giá...cán bộ Liên hiệp hội địa phương.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Thông,  Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam chưa làm tốt công tác phối hợp với các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách tới cán bộ chuyên trách làm việc tại Liên hiệp hội địa phương. Nhiều chính sách mới ban hành bất lợi cho hoạt động của cơ quan Thường trực Liên hiệp hội địa phương nói chung và của cán bộ chuyên trách làm việc trong cơ quan Liên hiệp hội địa phương; những chính sách bất lợi đó chưa được quan tâm, tháo gỡ.

Vì vậy, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thành lập đủ Đảng đoàn Liên hiệp hội của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ đạo, thống nhất chủ thể ban hành Quy chế phối hợp của Đảng đoàn Lên hiệp hội các tỉnh, thành phố với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng các sở, ban, ngành, đoàn thể phải do Thường trực hoặc Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy ban hành; Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Đảng Đoàn Liên hiệp hội các địa phương định kỳ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp; cần quy định cụ thể định kỳ Đảng đoàn báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất kiến nghị với cấp ủy cấp trên theo quy định.- ông Nguyễn Văn Thông đề xuất...

tm-img-alt

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Nghệ An  Đậu Quang Vinh

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Nghệ An  Đậu Quang Vinh kiến nghị, cần phải tham mưu với Trung ương trong việc thực hiện Quyết địch 48-QĐ/TƯ của ban Bí thư về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng đoàn Liên hiệp  hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng liên quan sao cho phù hợp với tình hình mới; ngoài ra Trung ương cần Ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội Việt Nam, thống nhất từ Trung ươn đến địa phương; thể chế hóa các chủ trương của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp hội địa phương thành cơ chế, chính sách, quy định cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương, các hội ngành thành viên và đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, có vai trò hết sức quan trọng đối với toàn hệ thống...

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp hội Cao Bằng Hoàng Thị Bình

Kết Thúc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đã cho rằng đây là hội thảo hết sức ý nghĩa, với 12 ý kiến được trình bày tại hội thảo trên tổng số 17 ý kiến đăng kí phát biểu, các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động về Quyết định 48 của Trung ương, đồng thời các đại biểu đã nêu nên một số vướng mắc, cùng với đó nêu ra giải pháp kiến nghị trong quá trình thực hiện Quyết định 48 cũng như các văn bản khác của Đảng. Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các ý kiến đầy tâm huyết đó, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập hợp các kiến nghị một cách ngắn gọn nhất để đề xuất lên các Ban ngành Trung ương để cùng tìm giải pháp phát huy thành quả đã đạt được,  tháo gỡ khó khăn vì một mục tiêu chung  để phát triển đất nước.

Xem Thêm

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng Nhà xuất bản Tri thức
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, sáng 10/10, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam); Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến; cùng đoàn cán bộ lãnh đạo đã đến chúc mừng và tặng hoa cán bộ, nhân viên, người lao động của Nhà xuất bản (NXB) Tri thức.
Nâng cao công tác kiểm tra cho các Liên hiệp hội địa phương
Sáng ngày 20/9, tại Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát cho các Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố miền Trung”.
Một sinh hoạt tư tưởng ý nghĩa của Tạp chí Việt Nam hội nhập
Hướng tới kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), Ngày 8/6, Cấp Ủy và Lãnh đạo Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tạp chí Việt Nam Hội nhập tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ biểu dương Trí thức – Doanh nhân làm theo lời Bác.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm gia đình và tri ân các nhà khoa học lão thành
Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 -18/5/2023) Sáng 17/4, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cùng đoàn cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình cố giáo sư Trần Đại Nghĩa – nguyên Chủ tịch LHHVN khóa I và II; cố Giáo sư Hà Học Trạc – Nguyên Chủ tịch LHHVN khóa III; Nguyên PCT, kiêmTTK LHHVN Trịnh Văn Tự.
Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhân ngày KH&CN Việt Nam
Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam TSKH. Phan Xuân Dũng có thư chúc mừng các Hội thành viên, các đơn vị Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học, hội viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Vusta.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Chủ tịch danh dự Đặng Vũ Minh thăm cán bộ lão thành Đinh Huy Hiến
Sáng 27/4, Chủ tịch danh dự Đặng Vũ Minh; Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến cùng đại diện các cán bộ lãnh đạo Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cán bộ lão thành Đinh Huy Hiến đang nghỉ dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Tâm Đức.
Liên hiệp Hội Việt Nam gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí
Ngày 05/01 tại trụ sở 53 Nguyễn Du - Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức lễ gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí từng công tác tại cơ quan Trung ương LHHVN qua các thời kì. Hoạt động này diễn ra thường niên trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.