Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Phổ biến kiến thức KH&CN là hoạt động quan trọng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam
Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được thực hiện bằng cách cung cấp các tri thức khoa học và công nghệ, nhất là các tri thức mới cho quảng đại quần chúng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của người dân, từ đó có thể áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
Nâng cao vai trò phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ
Hiện nay, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được các Liên hiệp Hội tỉnh và các tổ chức thành viên đã không ngừng mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động để tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN rộng rãi, nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.