Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 23/02/2024 09:10 (GMT+7)

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ IX (2025 - 2030) của Liên Hiệp Hội Việt Nam

Theo công văn số 90/LHHVN-TCCSH, ngày 21/02/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung công văn

Xem Thêm

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Theo chương trình hành động số 287-CTr/ĐĐLHHVN, ngày 28/03/2024; thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Tin mới