Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 06/02/2023 14:51 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Cao bằng: Phát triển mạnh cả số lượng và chất lượng

Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cao Bằng.

Và phải nói trong những năm qua, Liên hiệp Hội Cao Bằng đã phát triển mạnh cả chất lẫn lượng, đã có những hoạt động nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội của giới trí thức khoa học và công nghệ, bà Hoàng Thị Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội Cao Bằng cho hay.

tm-img-alt

Chia sẻ với vusta.vn, bà Bình cho biết, hiện nay Liên hiệp hội có hệ thống hoạt động hầu hết trên các lĩnh vực, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh tham gia hoạt động trong 21 Hội thành viên, 01 Câu lạc bộ Trí thức và 01 Trung tâm trực thuộc với 135.000 hội viên.

Bộ máy hoạt động của cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội từng bước được củng cố và kiện toàn đảm bảo việc triển khai các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp hội. Hiện nay bộ máy cơ quan chuyên trách gồm 01 Văn phòng, 03 Ban chuyên môn, với 10 cán bộ, viên chức và người lao động; trong đó 100% là đảng viên, có tổ chức Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn.

Tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức

Bà Bình cũng cho biết thêm, Liên hiệp hội đã thể hiện rõ trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức.

 Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kế hoạch số 137-KH/TU ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Tham dự đầy đủ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy tại điểm cầu của địa phương, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

tm-img-alt

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn

Trong các năm qua, hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội, là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia việc truyền bá kiến thức cho nhân dân. Bám sát vào các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, hoạt động thông tin tuyên truyền của Liên hiệp hội và các Hội thành viên được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mới đưa vào sản xuất và đời sống.

Đặc biệt, năm 2022, Liên hiệp hội phối hợp với Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất & đời sống, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ.

 Biên tập và phát hành 3.300 cuốn Bản tin “Thông tin Trí thức Cao Bằng” được gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trang Thông tin điện tử (Web) của Liên hiệp hội đã đi vào hoạt động ổn định góp phần tuyên truyền kiến thức khoa học công nghệ, hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên trên địa bàn; xuất bản 300 cuốn Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 (2020 – 2021) và 300 cuốn Kỷ yếu Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 11 (2021 – 2022).

Còn đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp hội phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia vào quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, Liên hiệp hội đã chú trọng công tác tập hợp đội ngũ trí thức, tích cực và chủ động kết nối với các chuyên gia, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực ở tỉnh và Trung ương, đến nay Liên hiệp hội đã tập hợp được 98 chuyên gia trên các lĩnh vực để tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Năm 2022 Liên hiệp hội tổ chức 04 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cụ thể như: góp ý Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng lớp 10, các ý kiến tư vấn, phản biện tâm huyết thực tiễn của các chuyên gia đã góp phần làm rõ cơ sở khoa học khách quan cho các nội dung trên, trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

tm-img-alt

Về hoạt động khoa học công nghệ và môi trường, Liên hiệp hội chủ trì 02 đề tài khoa học: “Phục hồi, bảo tồn di sản văn hoá Dá hai Thông Huề xã Đoài Dương huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng” đề tài này đã được nghiệm thu trong năm 2022, tiếp tục được giao chủ trì đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn những giá trị di sản ở Cao Bằng liên quan đến Thục phán – An Dương Vương” thực hiện (2022 – 2025).

Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn tham gia Hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Hội đồng chuyên môn đánh giá sáng kiến cấp tỉnh, tham gia tư vấn tuyển chọn các Dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi…
Đối với Cuộc thị, Hội thi, Liên hiệp Hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 11 (2022), qua tổng kết Cuộc thi có 165 mô hình/sản phẩm tham gia dự thi, trong đó có 62 MHSP đạt giải cấp tỉnh.

Bà Bình chia sẻ, Liên hiệp Hội còn tổ chức thành công hội thảo khoa học: “Đánh giá thực trạng phong trào lao động sáng tạo và các giải pháp nâng cao hiệu quả hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng “. Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 8 (2022 – 2023) tới các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp và các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được, vị thế và vai trò của Liên hiệp Hội tiếp tục được khẳng định, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cao Bằng.

Xem Thêm

Duyên nợ với Vusta
Hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận học bổng của Vusta, nhưng chưa biết rằng sau này tôi đã gắn bó hơn nửa thời gian công tác đầy duyên nợ.
Thanh Hóa: Đoàn công tác của Liên hiệp hội Thanh Hóa thăm, làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/3/2023, tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiêp hội) Quảng Ngãi, đoàn công tác Liên hiệp hội Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi.
Phú Yên: Phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng 15/3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Công Thương Tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 và hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh với người tiêu dùng.
Lào Cai: Trao đổi kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi và Hội thi
Ngày 02/3/2023, tại Lào Cai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc để trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Tin mới

Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11
Cuộc thi do Liên hiệp hội tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Tiền Giang: Đổi mới việc phân bổ giải thưởng Cuộc thi lần thứ XV
Điểm mới so với những lần tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng (gọi tắt là Cuộc thi) cấp tỉnh trước đây là kể từ Cuộc thi lần thứ XV (2022 – 2023), cơ cấu và số lượng giải thưởng không phân bổ đều cho các huyện, thị, thành mà dựa trên số lượng mô hình, sản phẩm thực tế tham dự của mỗi địa phương.
Trọng trí thức là thuộc tính của Đảng ta
Đất nước Việt Nam đang có một cơ đồ lớn để có thể thực hiện khát vọng đưa dân tộc đi tới phồn vinh. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đủ khả năng biến tất cả những gì người Việt Nam có thành lợi thế trong sự nghiệp toàn cầu hóa, đưa đất nước đi lên. Trong sự nghiệp vĩ đại này, đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị đầy trí tuệ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - LHHVN (26/3/1983 - 26/3/2023), Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” được LHHVN tổ chức vào chiều ngày 23/3/2023 tại Hà Nội.
Một số kiến nghị chính sách, pháp luật về đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Trí thức được đề cập trong Nghị quyết 27 của Trung ương được định nghĩa như sau: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.
Duyên nợ với Vusta
Hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận học bổng của Vusta, nhưng chưa biết rằng sau này tôi đã gắn bó hơn nửa thời gian công tác đầy duyên nợ.
Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo lần thứ 11 - năm 2023
Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Thanh Hóa: Đoàn công tác của Liên hiệp hội Thanh Hóa thăm, làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/3/2023, tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiêp hội) Quảng Ngãi, đoàn công tác Liên hiệp hội Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi.
Khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam gặp gỡ báo chí công bố Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Chủ trì buổi họp có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội, Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban TT&PBKT LHHVN.
Phê duyệt dự án Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọc gáy trắng
Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọoc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao thực hiện với nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài không hoàn lại 192.473 USD từ tổ chức Botanic Gardens Conservation International - Tổ chức Bảo tồn Vườn thực vật quốc tế, quốc tịch Anh.
Phú Yên: Phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng 15/3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Công Thương Tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 và hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh với người tiêu dùng.