Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Chủ nhật, 26/12/2021 19:30 (GMT+7)

Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 3 – khóa VIII

Ngày 25/12/2021, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Viêt Nam tổ chức trực tiếp và trực tuyến cuộc họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 3 - khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, ngày hôm qua, 25/12/2021, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam hôm nay. Hội nghị Đoàn Chủ tịch đã đánh giá cao những nỗ lực to lớn của cán bộ, hội viên, các đơn vị trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo để hoàn thành chương trình công tác năm 2021, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị này chúng ta sẽ nghe trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; Phổ biến một số thông tin cơ bản về hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với Uỷ viên Hội đồng Trung ương đầu nhiệm kỳ; Báo cáo công tác tổ chức của Hội đồng Trung ương; Báo cáo về việc xây dựng trụ sở mới của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết thêm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; Hoạt động tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021; Tài liệu Phổ biến một số thông tin cơ bản về hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với uỷ viên Hội đồng Trung ương đầu nhiệm kỳ; Tờ trình của Thường trực Đoàn chủ tịch trình Đoàn chủ tịch về xin ý kiến việc kết nạp hội thành viên, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) và Chương trình công tác năm 2021. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, trong thời gian qua toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều công việc, hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Chiến cho biết thêm, nhằm phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh hơn nữa, trong năm 2021, Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các chương trình phối hợp hoạt động đã ký.

Quan tâm tới việc củng cố tổ chức các hội thành viên, nhất là các liên hiệp hội địa phương trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các hội thành viên trong công tác tập hợp đội ngũ trí thức và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

Và đồng chí Chiến cho hay, năm 2022 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ Đại hội khóa VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam. Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2021, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội VIII, Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và Định hướng phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam đến năm 2030 như:

Triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (số 39-CTr/ĐĐLHHVN ngày 22/7/2021); Kế hoạch của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (số 16-KH/ĐĐLHHVN ngày 02/6/2021). Tiếp tục thực hiện kế hoạch làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Báo cáo Ban Bí thư xem xét, sớm thông qua Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để tổ chức triển khai trong toàn hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức thực hiện các Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Ban, Bộ, ngành Trung ương; chủ động ký kết thêm Chương trình hợp tác với các cơ quan, tổ chức khác nhằm tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu sớm ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Diễn đàn khoa học của trí thức khi tham gia tư vấn, phản biện.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Thông báo số 115/TB-BTGTW ngày 04/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đẩy mạnh công tác truyền thông kết quả hoạt động của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đối với toàn xã hội.

Lập phương án đưa vào sử dụng và quản lý hiệu quả Tòa nhà trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại lô D20, Khu đô thị mới quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Chia sẻ về công tác kiểm tra khóa VIII, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến tích cực, được coi trọng và đã từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoàn thiện. Các nhiệm vụ công tác kiểm tra được thực hiện khá toàn diện, cách làm sáng tạo, hướng tới hoạt động hướng dẫn để tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm là chính.

Công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức, tứng bước nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Việt nam và các hội thành viên.

Tuy nhiên theo đồng chí Thao, vẫn còn một số hạn chế như nội dung kiểm tra của các hội thành viên chưa phong phú, chưa đồng đều ở các hội, chủ yếu mới đi vào kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và việc thực hiện chương trình công tác của hội và chi hội thành viên; sự phối hợp, liên kết ngang và dọc giữa các Ban Kiểm tra của hội thành viên chưa thường xuyên, chặt chẽ; phần lớn thành viên kiểm tra đều là kiêm nhiệm, một số ủy viên còn đương chức, một số tuổi cao, thời gian dành cho công tác kiểm tra ít; nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm tra chưa sâu, hoạt động của các thành viên kiểm tra chủ yếu dựa vào năng lực và nhiệt tình công tác; kinh phí và điều kiện đảm bảo cho công tác kiểm tra còn nhiều hạn chế, thậm chí có hội không có khoản mục dành cho hoạt động kiểm tra, một số hội các thành viên kiểm tra chưa có chế độ phụ cấp trách nhiệm và công tác phí phù hợp cho một số ủy viên khi nhận nhiệm vụ quan trọng. Một số hội có các hội thành viên phân bố rải rác khắp nước nên công tác kiểm tra hội gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí cho hoạt động này.

Trong Tờ trình của Thường trực Đoàn chủ tịch trình Đoàn chủ tịch về xin ý kiến việc kết nạp hội thành viên, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, đồng chí Thao cũng cho biết thêm, về nhân sự bổ sung vào Hội đồng trung ương bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội bia - rượu - nước giải khát Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phú – Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phú – Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam cho biết, mặc dù covid-19, những các đơn vị như Liên hiệp Hội địa phương, Hội ngành toàn quốc, đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc đều đã hoàn thành công việc.

Tuy nhiên theo đồng chí Phú, cần phải có nhiều hội thảo, hội nghị như Luật về hội, theo tôi cần đề xuất Bộ chính trị để nhanh chóng bổ sung Luật về Hội. Và nên tổ chức triển khai nhiều diễn đàn Luật về hội, ví dụ như Diễn đàn Luật về Hội – những khó khăn và giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Nguyên Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Còn đối với ý kiến của đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Nguyên Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng, rất đồng ý với ý kiến của đồng chí Phú về Luật về Hội, và Liên hiệp Hội Việt Nam cần bổ sung thêm Luật hành nghề Kỹ sư chuyên nghiệp, vì đây rất cần thiết.

Còn đối với việc bổ sung về những Hoạt động tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021, theo đồng chí Khải cần thêm các công trình khoa học công nghệ nổi bật.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung trên, tuy nhiên các đại biểu cũng đồng ý thống nhất về các báo cáo mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày tại cuộc họp. Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nên chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tin, ảnh: HT

Xem Thêm

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Ra mắt Bài hát TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Nhằm hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) (1983-2023), Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sáng tác và cho ra mắt ca khúc TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. Bài hát là khúc hùng ca, là tiếng lòng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Góp ý Dự thảo Đề án 103 của Ban Dân Vận Trung ương
Sáng 03/11 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (gọi tắt là Đề án 103).
Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Vusta
Ngày 6.10 tại Trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng Thư kí, Thủ trưởng cơ quan Vusta Nguyễn Quyết Chiến.
Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.