Xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên
15/03/2021 11:20 SA 74 lượt xem
Cỡ chữ +-

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước, phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam trong những năm tới.

Bà Trần Thị Hồng Ánh – Phó Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp Hội Việt Nam

Chia sẻ vói vusta.vn, bà Trần Thị Hồng Ánh – Phó Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2021 này 100% đảng viên của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam được học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết XIII của Đảng, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX.

100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực và nhiệm vụ công tác; 70% cấp ủy rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 100% chi ủy chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

100% Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho khoảng 20 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 10 đến 15 đảng viên mới trở lên.

Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% hoàn thành tốt trở lên, 90% đảng viên hoàn thành tốt trở lên.

Ngoài ra, theo bà Ánh, để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Đảng ủy và các chi bộ cần phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thực hiện tốt chương trình làm việc toàn khóa và năm 2021, tham mưu, cụ thể hóa các nội dung xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng, phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Đẩy mạnh chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021.

Tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, phương pháp, quy trình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo dõi, bám sát tình hình để phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để kịp thời phòng, chống có hiệu quả.

Phối hợp với Đảng đoàn đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 93-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đảng ủy và các chi bộ tiếp tục đổi mới, cải tiến hình thức học tập, quán triệt các nghị quyết, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh (nếu có) đối với cán bộ, đảng viên; Tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần ổn định, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng năm 2021 và trong thời gian tiếp theo, bà Ánh cho biết thêm.

Đảng ủy và các chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp Hội Việt Nam chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương hoặc cá nhân nghèo trên phạm vi cả nước thực hiện giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quyết định số 217-QĐ/TW, quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

HT.