Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Hội thảo Phổ biến Kiến thức “Nâng cao chất lượng viết và biên tập ấn phẩm khoa học nhằm mục đích xuất bản ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế cho các Hội thành viên”
Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng viết báo khoa học và biên tập, xuất bản các ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế, giúp cho các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ khoa học và kỹ thuật nâng cao kiến thức phục vụ...
Hội thảo Phổ biến Kiến thức “Nâng cao chất lượng viết và biên tập ấn phẩm khoa học nhằm mục đích xuất bản ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế cho các Hội thành viên”
Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng viết báo khoa học và biên tập, xuất bản các ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế, giúp cho các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ khoa học và kỹ thuật nâng cao kiến thức phục vụ...
KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH BÌNH
Cùng với những chuyển biến nhanh chóng về kinh tế xã hội, về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, đội ngũ trí thức Ninh Bình tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực nâng cao trình độ về mọi mặt,...
KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH BÌNH
Cùng với những chuyển biến nhanh chóng về kinh tế xã hội, về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, đội ngũ trí thức Ninh Bình tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực nâng cao trình độ về mọi mặt,...
Phú Yên: Phổ biến pháp luật về KH&CN
Tại lớp học, các học viên được truyền đạt các nội dung: Văn bản chỉ đạo số 2773/UBND-TH ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ doanh nghiệp, hướng dẫn thành lập và quy trình hoạt động của Quỹ phát triển khoa...
Phú Yên: Phổ biến pháp luật về KH&CN
Tại lớp học, các học viên được truyền đạt các nội dung: Văn bản chỉ đạo số 2773/UBND-TH ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ doanh nghiệp, hướng dẫn thành lập và quy trình hoạt động của Quỹ phát triển khoa...