Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Hội thảo Phổ biến Kiến thức “Nâng cao chất lượng viết và biên tập ấn phẩm khoa học nhằm mục đích xuất bản ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế cho các Hội thành viên”
Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng viết báo khoa học và biên tập, xuất bản các ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế, giúp cho các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ khoa học và kỹ thuật nâng cao kiến thức phục vụ...
Hội thảo Phổ biến Kiến thức “Nâng cao chất lượng viết và biên tập ấn phẩm khoa học nhằm mục đích xuất bản ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế cho các Hội thành viên”
Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng viết báo khoa học và biên tập, xuất bản các ấn phẩm khoa học theo chuẩn mực quốc tế, giúp cho các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ khoa học và kỹ thuật nâng cao kiến thức phục vụ...