Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Hà Giang: Liên hiệp các Hội Khoa hoạc và Kỹ thuật tỉnh Phổ biến kiến thức về kỹ thuật nuôi ong lấy mật bạc hà tại 2 xã Sủng Trà và Sủng Máng, huyện Mèo Vạc
Tham dự Hội nghị tập huấn có 113 đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xã, một số đơn vị, hợp tác xã đầu mối thu mua sản phẩm và các hội viên, hộ gia đình nuôi ong thuộc 2 xã Sủng Trà,...
Hà Giang: Liên hiệp các Hội Khoa hoạc và Kỹ thuật tỉnh Phổ biến kiến thức về kỹ thuật nuôi ong lấy mật bạc hà tại 2 xã Sủng Trà và Sủng Máng, huyện Mèo Vạc
Tham dự Hội nghị tập huấn có 113 đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xã, một số đơn vị, hợp tác xã đầu mối thu mua sản phẩm và các hội viên, hộ gia đình nuôi ong thuộc 2 xã Sủng Trà,...