Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Hội thảo khu vực phía Nam “chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Phổ biến Kiến thứcvà góp ý kiến kế hoạch truyền thông Phổ biến Kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020"
Tham dự Hội thảo có gần 80 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách hoạt động truyền thông - phổ biến kiến thức của 19 Liên hiệp hội tỉnh khu vực phía Nam, đại diện các sở, ban ngành và các Hội thành viên thuộc Liên hiệp...
Hội thảo khu vực phía Nam “chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Phổ biến Kiến thứcvà góp ý kiến kế hoạch truyền thông Phổ biến Kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020"
Tham dự Hội thảo có gần 80 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách hoạt động truyền thông - phổ biến kiến thức của 19 Liên hiệp hội tỉnh khu vực phía Nam, đại diện các sở, ban ngành và các Hội thành viên thuộc Liên hiệp...