Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 23/08/2022 15:37 (GMT+7)

Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Nhiều năm qua, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh quan tâm triển khai thực hiện.

Đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó giúp các ngành, địa phương có thêm cơ sở, luận cứ khoa học trong quá trình xây dựng, trình duyệt và thực hiện các đề án, dự án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ông Trần Văn Vũ – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Trà Vinh cho biết.

tm-img-alt

Theo ông Vũ, xác định công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Liên hiệp hội đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, một số dự án, đề án như Dự án xây dựng công trình “Mở rộng khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)”; Đề án “Xây dựng và phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Dự án “Đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Trà Vinh”, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,... gần đây nhất là tư vấn, phản biện Chương trình Phát triển kinh tế biển và Chương trình Phát triển kinh tế đô thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Những ý kiến tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội đã góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, quyết định của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh được sát hợp và có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Ngoài việc thực hiện tư vấn, phản biện các dự án, chương trình nêu trên, hàng năm Liên hiệp hội tham gia đóng góp hàng trăm văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành tỉnh, góp phần cho các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, cơ chế, chính sách của HĐND, Ủy ban nhân dân,… sát hợp hơn với tình hình thực tiễn, có cơ sở khoa học và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Ông Vũ cho biết thêm, Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hội thảo tư vấn phản biện và giám định xã hội, trong đó có Hội thảo tư vấn phản biện “Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh”…

Và theo ông Vũ, với những kết quả thực hiện trong thời gian qua, Liên hiệp Hội đã tập hợp, huy động đội ngũ chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có nhiều chuyên gia có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành tỉnh và các chuyên gia ở các Hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội. Tạo điều kiện để trí thức tỉnh Trà Vinh tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao, góp phần tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng những luận cứ khoa học, thực tiễn, rõ ràng để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến từng chương trình, dự án, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thật sự hiệu quả và bền vững.

Theo ông Vũ, tư vấn phản biện và giám định xã hội là hoạt động quan trọng của hệ thống Liên hiệp hội. Là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực để tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường. Hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội tỉnh Trà Vinh thực hiện trong thời gian qua đã đem lại những kết quả tích cực, được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện nhìn chung vẫn còn gặp một số khó khăn, như chế độ cung cấp thông tin về các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội của địa phương cho Liên hiệp hội chưa thường xuyên; các cơ quan Nhà nước chưa chủ động đặt hàng với Liên hiệp hội để tư vấn, phản biện; việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của các Hội thành viên chưa thật sâu, sát những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hầu hết các dự án được Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội là do Liên hiệp hội tự chủ động đề xuất.

Số lượng các chương trình, dự án được Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện thời gian qua chưa nhiều. Dẫn đến có một số thời điểm, kinh phí được cấp cho hoạt động tư vấn, phản biện chưa được sử dụng, phải hoàn trả ngân sách.

 Những kiến nghị, đề xuất trong văn bản báo cáo kết quả tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội mặc dù đã được các cơ quan, tổ chức ghi nhận và đánh giá là có tính khoa học, độc lập, khách quan rất cao nhưng chậm được xử lý hoặc chưa được xử lý.

Chính vì vậy, ông Vũ cho hay, để hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội ngày càng phát triển hơn, Liên hiệp Hội cần chủ động đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về các chương trình, kế hoạch thuộc đối tượng cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định làm cơ sở để Liên hiệp hội xây dựng dự toán chi ngân sách, chi tiết theo từng nhiệm vụ.

  Tổ chức triển khai thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu, có biện pháp thích hợp để tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi ở các Hội thành viên và các tổ chức khác ở trong và ngoài tỉnh am hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các lĩnh vực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tổ chức hệ thống thông tin, phổ biến các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phục vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong hệ thống Liên hiệp hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về các văn bản quy định, các chính sách, quy hoạch của tỉnh; cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu khi có yêu cầu.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chuyên gia trong và ngoài hệ thống Liên hiệp hội. Lựa chọn và giới thiệu các chuyên gia có đủ năng lực và trình độ cho từng nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Khi cần thiết có thể mời chuyên gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các Viện, Trường, các tỉnh, thành bạn có chuyên môn phù hợp thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội và tổ chức thành lập Tổ công tác tư vấn, phản biện.

 Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn việc đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội cho cán bộ, chuyên gia của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp hội nhằm phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, giám sát, phản biện xã hội.

Tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quản lý, bảo mật các hồ sơ, tài liệu của đề án được cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

 Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, nhằm đề ra kế hoạch hoạt động cũng như giải pháp phù hợp hơn thời gian tới.

Xem Thêm

Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sơn La: Tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2022
Ngày 26/8/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động, tỉnh đoàn Sơn La, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và các cơ quan hữu quan tổ chức “Gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022”.
Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Đắk Lắk cũng gặp không ít khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến phát triển lâu dài, bền vững ở khu vực nông thôn.
Nhiều hành vi đối phó với cơ quan chức năng trong phòng chống hàng giả và gian lận thương mại
Đây là nội dung được nhiều đại biểu đưa ra thảo luận tại buổi tọa đàm “Chuyển đổi số: Phòng chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại trong hoạt động thương mại điện tử” được tổ chức chiều 5/8, tại Hà Nội, do Tạp chí Việt Nam Hội Nhập thuộc Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý phối hợp cùng Tạp chí Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại (Viện Kỹ thuật Chống hàng giả) tổ chức.
Yên Bái: Kết nạp thêm 2 hội thành viên
Ngày 28/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộnglần thứ V, khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.