Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 23/08/2022 15:37 (GMT+7)

Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Nhiều năm qua, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh quan tâm triển khai thực hiện.

Đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó giúp các ngành, địa phương có thêm cơ sở, luận cứ khoa học trong quá trình xây dựng, trình duyệt và thực hiện các đề án, dự án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ông Trần Văn Vũ – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Trà Vinh cho biết.

tm-img-alt

Theo ông Vũ, xác định công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Liên hiệp hội đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, một số dự án, đề án như Dự án xây dựng công trình “Mở rộng khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)”; Đề án “Xây dựng và phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Dự án “Đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Trà Vinh”, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,... gần đây nhất là tư vấn, phản biện Chương trình Phát triển kinh tế biển và Chương trình Phát triển kinh tế đô thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Những ý kiến tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội đã góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, quyết định của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh được sát hợp và có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Ngoài việc thực hiện tư vấn, phản biện các dự án, chương trình nêu trên, hàng năm Liên hiệp hội tham gia đóng góp hàng trăm văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành tỉnh, góp phần cho các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, cơ chế, chính sách của HĐND, Ủy ban nhân dân,… sát hợp hơn với tình hình thực tiễn, có cơ sở khoa học và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Ông Vũ cho biết thêm, Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hội thảo tư vấn phản biện và giám định xã hội, trong đó có Hội thảo tư vấn phản biện “Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh”…

Và theo ông Vũ, với những kết quả thực hiện trong thời gian qua, Liên hiệp Hội đã tập hợp, huy động đội ngũ chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có nhiều chuyên gia có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành tỉnh và các chuyên gia ở các Hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội. Tạo điều kiện để trí thức tỉnh Trà Vinh tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao, góp phần tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng những luận cứ khoa học, thực tiễn, rõ ràng để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến từng chương trình, dự án, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thật sự hiệu quả và bền vững.

Theo ông Vũ, tư vấn phản biện và giám định xã hội là hoạt động quan trọng của hệ thống Liên hiệp hội. Là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực để tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường. Hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội tỉnh Trà Vinh thực hiện trong thời gian qua đã đem lại những kết quả tích cực, được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện nhìn chung vẫn còn gặp một số khó khăn, như chế độ cung cấp thông tin về các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội của địa phương cho Liên hiệp hội chưa thường xuyên; các cơ quan Nhà nước chưa chủ động đặt hàng với Liên hiệp hội để tư vấn, phản biện; việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của các Hội thành viên chưa thật sâu, sát những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hầu hết các dự án được Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội là do Liên hiệp hội tự chủ động đề xuất.

Số lượng các chương trình, dự án được Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện thời gian qua chưa nhiều. Dẫn đến có một số thời điểm, kinh phí được cấp cho hoạt động tư vấn, phản biện chưa được sử dụng, phải hoàn trả ngân sách.

 Những kiến nghị, đề xuất trong văn bản báo cáo kết quả tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội mặc dù đã được các cơ quan, tổ chức ghi nhận và đánh giá là có tính khoa học, độc lập, khách quan rất cao nhưng chậm được xử lý hoặc chưa được xử lý.

Chính vì vậy, ông Vũ cho hay, để hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội ngày càng phát triển hơn, Liên hiệp Hội cần chủ động đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về các chương trình, kế hoạch thuộc đối tượng cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định làm cơ sở để Liên hiệp hội xây dựng dự toán chi ngân sách, chi tiết theo từng nhiệm vụ.

  Tổ chức triển khai thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu, có biện pháp thích hợp để tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi ở các Hội thành viên và các tổ chức khác ở trong và ngoài tỉnh am hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các lĩnh vực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tổ chức hệ thống thông tin, phổ biến các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phục vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong hệ thống Liên hiệp hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về các văn bản quy định, các chính sách, quy hoạch của tỉnh; cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu khi có yêu cầu.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chuyên gia trong và ngoài hệ thống Liên hiệp hội. Lựa chọn và giới thiệu các chuyên gia có đủ năng lực và trình độ cho từng nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Khi cần thiết có thể mời chuyên gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các Viện, Trường, các tỉnh, thành bạn có chuyên môn phù hợp thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội và tổ chức thành lập Tổ công tác tư vấn, phản biện.

 Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn việc đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội cho cán bộ, chuyên gia của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp hội nhằm phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, giám sát, phản biện xã hội.

Tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quản lý, bảo mật các hồ sơ, tài liệu của đề án được cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

 Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, nhằm đề ra kế hoạch hoạt động cũng như giải pháp phù hợp hơn thời gian tới.

Xem Thêm

Kon Tum: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp
Chiều ngày 19/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hơp tác xã và UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định.
Liên hiệp Hội các tỉnh, thành đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ
Với sự đi lên của xã hội hiện đại, khoa học công nghệ được coi như bước chuyển mình tiên phong, nhằm mang đến cho cuộc sống những giá trị vượt trội. Các giải pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trực tiếp đóng góp to lớn cho hoạt động sản xuất và thực tiễn đời sống.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương đã và đang góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ của tỉnh nhà phát triển với những bước tiến vượt bậc, trở thành một địa phương đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghệ, hiện đại và bền vững.
Phú Yên: Trao tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo
Ngày 5/8/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên cùng ông Huỳnh Quốc Doanh – TP. HCM phối hợp với Hội Khuyến học Tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Tin mới

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.