Hà Tĩnh: Phát huy vai trò của trí thức trong phát triển kinh tế xã hội địa phương
20/01/2020 8:00 SA 410 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hà Tĩnh hiện có gần 40 ngàn trí thức, trong đó có 01 giáo sư, 01 phó giáo sư, 75 tiến sỹ, 05 nhà giáo Nhân dân, 05 thầy thuốc Nhân dân đang công tác và sinh sống trên địa bàn. Để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sáchđào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích, thu hút, tôn vinh và tạo môi trường, điều kiện để trí thức hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực có số lượng trí thức đông như y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ.


Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020

Năm 2019, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Năm 2019 đã triển khai 07 nhiệm vụ cấp nhà nước thuộc Chương trình nông thôn miền núi, 48 nhiệm vụ cấp tỉnh và hàng trăm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Nhiều quy trình, công nghệ mới, tiên tiến được nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao vào sản xuất; các mô hình KH&CN có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới của tỉnh
Tham gia phát triển doanh nghiệp và thị trường khoa học - công nghệ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức thành công hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, góp phần khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo trong toàn dân và đội ngũ trí thức trẻ. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.Đội ngũ trí thức đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực.
Đặc biệt trí thức trên các lĩnh vực đã tham gia tư vấn, phản biện và giám sát các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: dự án xây dựng, quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch các đô thị mới, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, sắp xếp các xã sáp nhập; đánh giá tác động môi trường đối với các dự án chăn nuôi, khai thác khoáng sản, góp ý dự thảo Luật … Những ý kiến tư vấn, phản biện, góp ý đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học để tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án của tỉnh, của địa phương, đơn vị.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh còn một số khó khăn hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đúng vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT và đội ngũ trí thức, việc triển khai các văn bản chỉ thị nghị quyết của Đảng về đội ngũ trí thức còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó chất lượng đội ngũ chưa tương xứng với trình độ được đào tạo, còn thiếu chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực. Công tác nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng yêu cầu,một số công trình nghiên cứu tính ứng dụng thực tiễn chưa cao. Một số trí thức còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn,nhìn nhậncác vấn đề thiếu toàn diện. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội còn lúng túng; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống chưa đáp ứng yêu cầu. Môi trường để trí thức lao động, sáng tạo và phát huy trí tuệ, năng lực còn khó khăn; các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài chưa đủ sức hấp dẫn để các chuyên gia về Hà Tĩnh công tác. Các tổ chức hội trí thức hiệu quả hoạt động chưa cao, việc tập hợp, khuyến khích trí thức hiến kế, giám định, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh còn hạn chế.
Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, năm 2020 Hà Tĩnh sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị gắn với sơ kết 07 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 26/2/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” để xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.  
Với vai trò là tổ chức của đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đẩy mạnh việc tham mưu các chủ trương, cơ chế, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh trí thức; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức sáng tạo, đóng góp, cống hiến; kết nối trí thức Hà Tĩnh công tác ở trong nước và nước ngoài hướng về xây dựng quê hương. 
Đặc biệt đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới và năng lượng mới.Chủ động phối hợp với các ngành, lựa chọn và thực hiện một số chương trình tư vấn, phản biện ở một số lĩnh vực; nâng cao vai trò chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của đội ngũ trí thức đối với công tác quy hoạch, giải pháp cơ cấu lại kinh tế và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương. 
Bên cạnh đó việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, nhất là ở các dự án kinh tế trọng điểm, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền để nhân dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất và đời sống.Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo thông qua hội thi, cuộc thi, lập quỹ Sáng tạo kỹ thuật để hỗ trợ tài năng trẻ, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin KH&CN, kinh nghiệm hoạt động, liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phát triển cộng đồng.


Thái Sơn  - Liên hiệp hội Hà Tĩnh