Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Địa chỉ: số 413 đường Ure, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại/Fax: 0260-3914669

Email: lhhkontum@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Đặng Thanh Long

CT

0905.325.567

dangthanhlong0261@gmail.com

2

Lê Văn Hùng

PCT-TTK

0903.579.553

3

Lê Viết Nam

UVBTV-

TBKT

0903.594.006

levietnamkt07@gmail.com

4

Hồ Thị Mỹ Dung

CVP

0987.945.779

mydunglhh@yahoo.com

5

Nguyễn T.  Kim Thanh

PCVP

0969.178.768

kimthanhlhh@gmail.com

6

Trần Quang Mạnh

PTB TTPBKT và Hội viên

0902.396.788

 tqm1975@gmail.com

Tin mới