Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 15/11/2021 21:53 (GMT+7)

Đổi mới và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam  tổ chức trực tiếp và trực tuyến Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021. Ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam  và ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Việt Nam chủ trì hội nghị.

Ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 2 – khóa VIII; Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, xây dựng tổ chức Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh.

Dịch bệnh Covid-19 đã hạn chế rất lớn đến công tác triển khai các hoạt động của Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, đặc biệt với các hoạt động có tính chất tập trung đông người như hội nghị,  hội thảo, tập huấn kỹ thuật…. do đó phần nào ảnh hưởng đến kết quả triển khai các hoạt động của Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố nói riêng. Tuy nhiên, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố vẫn cố gắng duy trì hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ , và trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố sẽ cùng nhau phát triển mạnh hơn nữa, ông Dũng cho hay.

Kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố 10 tháng đầu năm 2021

Ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Việt Nam cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động của các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố nói chung bị hạn chế. Tuy nhiên, các LHH địa phương vẫn có nhiều cố gắng trong củng cố tổ chức, phát triển đựơc nhiều chi hội và hội viên mới trong các hội thành viên; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, đã tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động KHCN; Thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được nhiều đề tài, dự án quan trọng, tham gia nghiên cứu và đề xuất cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh một số chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội; Các hoạt động tôn vinh, sáng tạo-kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN đã có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Thao vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sự phối hợp giữa các hội thành viên với Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố chưa chặt chẽ nên việc phát huy nội lực của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tuy có nhưng chưa thật sự mạnh, một số Hội thời gian dài không hoạt động nhưng chậm có biện pháp khắc phục. Hoạt động của các Hội thành viên, Thành viên liên kết của các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố đa số còn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn nhân lực, về kinh phí hoạt động nên triển khai hoạt động nào cũng khó khăn, bị động.

Ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Việt Nam

Một số Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố đã được UBND tỉnh/thành phố quyết định ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tuy nhiên, công tác này chưa được triển khai đầy đủ vì đây là vấn đề mới nên các sở, ban, ngành chưa tiếp cận đầy đủ, sự nhìn nhận về tầm quan trọng của hoạt động này còn nhiều bất cập.

Việc phối hợp giữa Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố với các sở, ban ngành khác để thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo chưa hiệu quả; việc tìm kiếm nguồn tài trợ của các tổ chức trong, ngoài nước để xây dựng nguồn tài chính cho hoạt động chưa nhiều.

Và theo ông Thao, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố cần đổi mới tổ chức, phương thức tập hợp hội viên; đảm bảo sự đan xen các thế hệ cán bộ hội và hội viên; có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động và nâng cao chất lượng và nội dung phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố. Liên hiệp Hội Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể để định hướng chung trong hoạt động đối với các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố và tạo điều kiện để các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố có thể tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội hình thành các chương trình, dự án lớn để tạo điều kiện cho các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố tham gia; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố kinh phí thông qua các nhiệm vụ, hội nghị, hội thảo... Tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh, vai trò của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong xã hội.

Đề xuấtphương thức hoạt độngcủa Liên hiệpHội ViệtNamtrong thời gian tới

Theo báo cáo đề xuất thành lập các cụm hoạt động của Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố, ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban tổ chức và chính sách Hội cho biết, Việc thành lập cụm hoạt động nhằm nâng cao hoạt động, tăng tính kết nối giữa các Liên hiệp hội địa phương trên một khu vực, địa bàn, không tạo thành một cấp hội mới ,hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển.

Bên cạnh hoạt động theo cụm, các Liên hiệp Hội địa phương có quyền và nghĩa vụ hoạt động độc lập theo quy định của Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam và Quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương.

Các Liên hiệp Hội địa phương gần nhau về địa lý thì xếp vào một cụm, bảo đảm số đơn vị vừa phải, dễ tổ chức họp, dễ đánh giá kết quả hoạt động, cho ý kiến về thi đua, khen thưởng.

Các cụm bình bầu hoặc cử một Liên hiệp Hội địa phương làm Cụm trưởng. Cụm trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung của Cụm; Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hiệp Hội Việt Nam sẽ cử thành viên của Đoàn Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Cụm; Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam có trách nhiệm tham mưu, giúp Đoàn Chủ tịch hỗ trợ hoạt động của Cụm.

Ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban tổ chức và chính sách Hội

Ngoài ra, theo ông Duệ nhằm phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn các đại biểu đưa ra các ý kiến về  phương thức lãnh đạo; Phương thức quản lý; Phương thức triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2015-2020, các phương thức này đã phù hợp, hiệu quả hay chưa? những điểm mạnh và hạn chế của các phương thức...

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và đưa nhiều ý kiến về đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam như đổi mới việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp và hội thảo khoa học; chú trọng trong việc lựa chọn nội dung cấp thiết, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề lớn, khó khăn của đất nước đang đặt ra; tư vấn những giải pháp đột phá phát triển các lĩnh vực, các chiến lược phát triển đất nước. Sau diễn đàn và hội thảo khoa học, cần có báo cáo kết quả và đề xuất được những nội dung cụ thể với Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động cần quan tâm thực hiện được để nâng cao được vai trò, vị thế của Liên hiệp hội.

Quang cảnh hội nghị

Cần tích cực tham gia hoạt động lập pháp, xây dựng các dự thảo Luật; tư vấn với Quốc hội đặt hàng Liên hiệp hội Việt Nam cử chuyên gia và tổ chức các hội thảo khoa học hoàn thiện dự thảo Luật, nhằm tập hợp, khai thác trí tuệ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Liên hiệp hội tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội.

HT

Xem Thêm

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Ra mắt Bài hát TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Nhằm hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) (1983-2023), Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sáng tác và cho ra mắt ca khúc TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. Bài hát là khúc hùng ca, là tiếng lòng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Góp ý Dự thảo Đề án 103 của Ban Dân Vận Trung ương
Sáng 03/11 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (gọi tắt là Đề án 103).
Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Vusta
Ngày 6.10 tại Trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng Thư kí, Thủ trưởng cơ quan Vusta Nguyễn Quyết Chiến.
Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.