Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
15/09/2020 4:47 CH 589 lượt xem
Cỡ chữ +-

Trước thực tế hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ trung ương xuống địa phương hoạt động còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngày 16/4/2010, Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 42/CT-TW về việc "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Chỉ thị được ban hành đã tác động mạnh mẽ tới sự hình thành và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban Đảng của Tỉnh ủy đối với hoạt động của Liên hiệp hội; có sự gắn kết trách nhiệm và được sự giúp đỡ của các sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội trên địa bàn tỉnh đồng bộ và hiệu quả.

Ảnh st

Trao đổi với vusta.vn, ông Đỗ Ngọc Thọ - Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, các cơ quan quản lý Nhà nước về Hội, đã tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội và các Hội thành viên hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của mình để góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các sở, ngành chuyên môn đã giới thiệu nhân sự có tâm huyết với với hoạt động của Hội để cấp có thẩm quyền xem xét thống nhất bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo Liên hiệp hội các nhiệm kỳ qua.
Tiếp đến, Liên hiệp hội được đề cử và tham gia vào các Ban, các Hội đồng của tỉnh như Thành viên tham vấn để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định ban hành các chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh, của ngành, của các huyện, thành phố trong tỉnh; Thành viên Hội đồng KHCN tỉnh, Hội đồng nhận xét và công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ KHCN tỉnh, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường tỉnh; Thành viên phản biện của Mặt trận TQVN tỉnh, ông Thọ cho biết thêm.

Hiện nay, Liên hiệp Hội còn thành lập Câu lạc bộ trí thức tỉnh như Câu lạc bộ Trường sinh học, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Hoạt động cộng đồng. Hoạt động của các đơn vị này, góp phần đa dạng hóa các hoạt động của Liên hiệp hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh được nhiều hơn; hàng năm có những hoạt động thiết thực, hữu ích về tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, chăm lo sức khỏe nhân dân được nhân dân hưởng ứng, chính quyền địa phương ghi nhận.
Ngoài ra, Liên hiệp Hội đã ban hành Quyết định quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội, đã tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội huy động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia vào quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề tài, dự án kinh tế-xã hội quan trọng của tỉnh trong những năm qua.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, Liên hiệp hội đã chủ động phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các ngành chức năng của UBND tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thể chế hóa để tổ chức, triển khai thực hiện ở địa phương, như Kế hoạch 86-KH/TU ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định 576-QĐ/TU ngày 08/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum;…

Còn về  tổ chức bộ máy, Liên hiệp Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đến nay, Liên hiệp hội có Đảng đoàn Liên hiệp Hội; Chi bộ Liên hiệp Hội; Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội. Năm 2006 từ khi thành lập đến nay, mới chỉ có 8 hội thành viên; đến nay có 11 hội thành viên, trong đó có một. Hội viên tập thể, với 4.400 hội viên.

Về kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao về phổ biến kiến thức KHCN; tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên-nhi đồng; hội thảo khoa học và phổ biến khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân; chi trả tiền lương, tiền hợp đồng lao động, kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Hội thành viên bình quân: 1.400.000.000 đồng/năm.

Tuy nhiên, theo ông Thọ, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động hoạt động của Liên hiệp Hội vẫn còn những khó khăn như đến nay việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị 42-CT/TW về mặt Nhà nước vẫn chưa thực hiện, chưa có chế định cụ thể về nhân lực, kinh phí cho Liên hiệp Hội hoạt động. Trong lúc Liên hiệp hội hiện đang thực hiện nhiệm vụ như một tổ chức sự nghiệp, giữa điều kiện hoạt động và nhiệm vụ được giao là không tương xứng, do đó hoạt động của Liên hiệp Hội gặp khó khăn về nhiều mặt.

Để tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn nữa, Liên hiệp Hội quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ chính trị, Kết luận số 1778-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đồng bộ trên địa bàn tỉnh, cần có những giải pháp cụ thể để tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt hơn. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, để nâng cao nhận thức và thống nhất thực hiện mục tiêu, nội dung và giải pháp đã đã đề ra. Giúp Liên hiệp Hội có điều kiện tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, gắn kết trách nhiệm giữa Liên hiệp Hội với các Hội thành viên trong việc phối hợp hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội.

Tiếp tục rà soát tham mưu với tỉnh ban hành cơ chế chính sách đảm bảo nâng cao hoạt động hiệu quả của Liên hiệp Hội như cụ thể hóa cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cơ chế thúc đẩy xã hội hóa hoạt động sáng tạo kỹ thuật; cơ chế giao nhiệm vụ, đảm bảo kinh phí hoạt động của Liên hiệp hội; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Xây dựng đề án tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội trình tỉnh xem xét quyết định; Đề xuất triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính trọng tâm, trọng điểm; thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống; Tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt tranh thủ đề xuất sự ủng hộ, giúp đỡ đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài: HT