Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Từng bước đẩy mạnh Liên hiệp Hội phát triển
Từ khi có Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11/11/ 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ngày 6/8/2008 về “Xây dựng đội ngũ...
Những tiềm năng, thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam
Cùng với sự phát triển lớn mạnh về tổ chức, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam –LHHVN)  đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và đời...
Lịch sử hình thành và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Mái nhà chung của trí thức khoa học và công nghệ
Sau hòa bình lập lại, Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để nhiều hội nghề nghiệp được thành lập, nhất là sau khi Nhà nước ban hành Sắc lệnh số 52 quy định về hội và Sắc lệnh số 102/SL/L004 quy định về quyền lập hội. Vì vậy,...
Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng
Ngày 26/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy thực thi Nghị định 09/2016/NĐ-CP của...
Nâng cao vai trò và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam
Năm 2019, Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực tham mưu, giúp việc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2020), Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Trung ương...
Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019
Năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam và sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.