Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 01/02/2022 07:41 (GMT+7)

Tất cả vì mục tiêu “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

“Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhận định ‘đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay’ và xác định mục tiêu: ‘Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc’. Đây là khát vọng chính đáng, vì lợi ích của dân tộc, của toàn Nhân dân ta” TSKH Phan Xuân Dũng nói.

Hòa chung không khí phấn khởi chào xuân Nhâm Dần 2022, TSKH Phan Xuân Dũng  – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có cuộc trao đổi cởi mở, chân tình.

tm-img-alt

“Tất cả vì mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - TSKH Phan Xuân Dũng  – Chủ tịch VUSTA.

Kiến thiết cần phải có nhân tài

Thưa Chủ tịch, chào Xuân mới Nhâm Dần 2022, xin Chủ tịch cho biết ý kiến nhận định: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” đối với Liên hiệp Hội Việt Nam?

- “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã được ông cha ta khẳng định từ xưa và trở thành đạo lý, truyền thống của dân tộc ta.

Truyền thống ấy được kế thừa và phát huy trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay khi mới giành được chính quyền năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “kiến thiết cần phải có nhân tài”. Người luôn răn dạy “mọi việc thành hay bại đều do cán bộ mà nên”, “phải xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên”. Đi đôi với việc phát hiện nhân tài thì một vấn đề rất quan trọng là người lãnh đạo, quản lý phải biết sử dụng, trọng dụng nhân tài một cách hợp lý, nếu không sẽ làm thui chột nhân tài. Quan điểm xuyên suốt này đã được cụ thể hóa thành các quy định của pháp luật trong hệ thống pháp luật nước ta.

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào của đất nước, cốt lõi của thành công chính là việc đi lên bằng trí tuệ của con người Việt Nam. Vì vậy, thu hút và trọng dụng nhân tài là việc cần thiết và phải có cách thức sử dụng nhân tài hợp lý nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực sáng tạo của nhân dân vào sự phát triển của đất nước. Có như vậy mới bền vững và thịnh vượng.

Đảng ta luôn quán triệt nguyên tắc về công tác cán bộ; xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó, tiêu chuẩn là chính; giữa “xây” và “chống,” trong đó “xây” là nhiệm vụ chiến lược, căn bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; giữa “đức” và “tài,” trong đó, đức là gốc; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa kế thừa, đổi mới và ổn định, phát triển; giữa thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tập thể.

Xây dựng đội ngũ cán bộ được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Liên hiệp Hội thực hiện chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN cả nước, hiện nayđã tập hợp được 3,7 triệu hội viên với 2,2 triệu trí thức, chiếm 32,5% trí thức cả nước, đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tích cực đóng góp trí tuệ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

2022 là năm trọng tâm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào thực tiễn cuộc sống, trong đó tập trung phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam. Theo Chủ tịch, làm cách nào để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đội ngũ trí thức?

- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhận định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Đại hội XIII đã xác định mục tiêu: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là khát vọng chính đáng, vì lợi ích của dân tộc, của toàn Nhân dân ta. 

Ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức quán triệt, triển khai phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các cán bộ khoa học, các hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức KH&CN; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi, phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; đưa KH&CN trở thành động lực phát triển đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia; đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập trung tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước như: Thí điểm thực hiện một số dịch vụ công; tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về chuyên gia, nhà khoa học; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Trước mắt, có cơ chế đột phá để hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam kể cả công lập và ngoài công lập tập trung nghiên cứu, đa dạng hóa các sản phẩm phòng, chống COVID-19 như: sản xuất vắc xin, kỹ thuật chẩn đoán mới, thuốc điều trị... để góp phần cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19.

tm-img-alt

TSKH Phan Xuân Dũng  – Chủ tịch VUSTA cho biết, năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Quyết tâmthực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhân dịp Tết Nhâm dần, Chủ tịch có lời nhắn gửi tới đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong và ngoài nước, các tổ chức KH&CN, các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam?

- Đại hội XIII của Đảng đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ chủ yếu, đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức mới, tư duy khoa học mới gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, để KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Vì thế, chúng ta phải xác định con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển; phát triển giáo dục và đào tạo cùng với KH&CN phải là quốc sách hàng đầu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn kết hài hòa, hiệu quả với phát triển KH&CN; phát huy tâm huyết, đam mê, yêu khoa học, yêu đất nước của đội ngũ trí thức và con người Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi, với vai trò là tổ chức đại diện cho trí thức KH&CN, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, động viên các hội viên triển khai hiệu quả 7 nội dung hoạt động được xác định trong Điều lệ theo Quyết định 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Liên hiệp Hội Việt Nam và các thành viên sẽ quyết tâm quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, định hướng phát triển KH&CNcủa Đảng cũng như những nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Liên hiệp Hội Việt Nam đề ra.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, đội ngũ trí thức cần tích cực nghiên cứu, phát triển các biện pháp, các sản phẩm KH&CN phòng, chống dịch, phát huy hơn nữa vai trò, uy tín của mình trong hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông để phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học tới Nhân dân những biện pháp phòng, chống dịch COVID hiệu quả.

Đón năm mới 2022 và Tết nguyên đán Nhâm dần, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam xin chúc các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam dồi dào sức khỏe, an khang, có thêm nhiều thắng lợi mới.

Xem Thêm

Huỳnh Đức Thế - Nghiệp viết như một mối Nhân duyên
Huỳnh Đức Thế - một họa sỹ được đào tạo bài bản, hiện đang công tác ở Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên. Tôi gặp và tiếp xúc với anh nhiều dịp khác nhau ở Hà Nội và ở các tỉnh,thành phố… trong những Hội nghị giao ban Liên hiệpHội toàn quốc hay tập huấn do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Hình như ở anh toát lên niềm đam mê viết báo hơn là vẽ…
Tiền Giang: TS Thái Quốc Hiếu một đời đam mê nghiên cứu khoa học
Hơn 30 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, thú y, TS Thái Quốc Hiếu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, những đề tài nghiên cứu của ông đều nhằm giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
ThS. Nguyễn Hoài Sơn – Vẹn tròn niềm đam mê nghiên cứu khoa học
Một người con của quê hương Đất Tổ Phú Thọ nhưng đã gắn bó với vùng đất Phú Yên gần 40 mươi năm nay. Dù trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng có một điều không hề thay đổi trong ông đó là niềm đam mê nghiên cứu khoa học lĩnh vực văn hóa và sử học.
Người thổi hồn vào đất!
Tận dụng đất cứng làm nguyên liệu trong vật liệu xây dựng, TS. AHLĐ Nguyễn Quang Mâu và cộng sự đã nghiên cứu và ứng dụng thành công cho ra thị trường các dòng sản phẩm Gạch ngói Đất Việt – tạo nên một thương hiệu tin dùng hiện nay.
GS TSKH Trần Vĩnh Diệu: Khoa học là tình yêu và đam mê lớn nhất của đời tôi
Người ta hay gọi GS TSKH Trần Vĩnh Diệu, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân với cái tên trìu mến: “Ông Compozite”, người từng đạt rất nhiều giải thưởng về khoa học công nghệ, là chuyên gia hàng đầu trên lĩnh vực Hóa hữu cơ của Việt Nam với những công trình nghiên cứu tiêu biểu về các sản phẩm liên quan đến vật liệu Polyme và Compozit.
Người chung sức làm lên “linh hồn” của khoa học môi trường ở Việt Nam
Sinh năm 1949 xuất thân trong một gia đình trí thức yêu nước ở làng Hành Thiện - Xuân Trường - Nam Định. Cả cuộc đời của bà gắn liền với ngành Hóa học môi trường; Độc học môi trường; Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí; Hóa chất sử dụng vệ sinh môi trường nước; Đánh giá tác động môi trường...để lại trong bà những kỷ niệm sâu đậm cũng như những trăn trở không nguôi.

Tin mới

Yên Bái: Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội”
Ngày 29/6, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội” sau 18 tháng triển khai thực hiện.
Thái Bình: Ông Bùi Trung Kiên được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh
Sáng ngày 24/6/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa Vkiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, đồng thời tổng kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022 và đề xuất nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Ông Nguyễn Ngọc Dư – Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Yên Bái: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
15 năm qua, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được tỉnh triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc tại Bình Định
Ngày 23/6, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.