Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 14/02/2023 08:28 (GMT+7)

Bình Thuận: Chất lượng tư vấn, phản biện, giám định xã hội ngày càng được phát triển

Từ ngày thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp Hội) luôn thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tham gia đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trong nhiều năm qua, Liên hiệp Hội luôn phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Một trong những hoạt động được Liên hiệp Hội đặc biệt chú trọng đó là hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội.

tm-img-alt

Thời gian qua, Liên hiệp Hội đã tập hợp được các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Từ đó số lượng các dự án, đề án, chương trình, chính sách, kế hoạch, quy hoạch được Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội ngày càng nhiều, chất lượng tư vấn, phản biện, giám định xã hội ngày càng được nâng lên. Các ý kiến tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội nêu ra đều được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh đề án; đồng thời, cũng đã cung cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư và các ngành hữu quan có thêm thông tin, luận cứ khoa học và thực tiễn có tính độc lập, khách quan để xem xét trong quá trình thẩm định hoặc quyết định phê duyệt các đề án.

Theo chia sẻ của ông Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Thuận cho biết, để đạt được kết quả về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội như hiện nay, Liên hiệp Hội đã thực hiện một số quy trình sau: thứ nhất là hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh và của các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; Liên hiệp Hội tỉnh nghiên cứu, xem xét chọn lựa các đề án thỏa mãn điều kiện, tiêu chí phải thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đã được tỉnh ban hành; sau đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và chủ đầu tư thống nhất danh mục các đề án cần thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong năm để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong năm của Liên hiệp Hội.

Thứ hai, căn cứ kế hoạch tư vấn, phản biện, giám định xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt, Liên hiệp Hội chủ động phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để xây dựng đề cương và dự toán kinh phí tư vấn, phản biện, giám định xã hội đề án, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đề án. 

Thứ ba là Liên hiệp Hội họp Hội đồng Tư vấn để xem xét chọn lựa các thành viên tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội có liên quan đến các đề án. Sau khi chọn lựa được chuyên gia. 

Thứ thư là họp Hội đồng Phản biện của đề án để triển khai công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội bao gồm các nội dung: thống nhất đề cương và dự toán kinh phí; tiến độ thực hiện; cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung đề án cho các thành viên của Hội đồng; thời gian thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đề án phục thuộc vào mức độ, thông thường thời gian thực hiện khoảng 3 đến 04 tuần. 

Thứ năm là các thành viên Hội đồng Phản biện tự nghiên cứu tài liệu đã được cung cấp kết hợp tài liệu sẵn có hoặc tra cứu từ các nguồn khác để xác định nội dung tư vấn, phản biện, giám định xã hội và xây dựng báo cáo tư vấn, phản biện, giám định xã hội của cá nhân.

Thứ sáu là Thư ký Hội đồng Phản biện có nhiệm vụ căn cứ các báo cáo tư vấn, phản biện, giám định xã hội của từng cá nhân để chọn lọc và xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Hội đồng Phản biện đề án.
Tiếp đến, sau khi xây dựng xong dự thảo báo cáo tổng hợp đề án, Thư ký Hội đồng trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp tư vấn, phản biện, giám định xã hội tại cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng phản biện, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các phòng ban chuyên môn để có ý kiến trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất đối với các nội dung của báo cáo tổng hợp tư vấn, phản biện, giám định xã hội đề án. 

Rồi trên cơ sở ý kiến trao đổi thảo luận đã được thống nhất, Thư ký Hội đồng tiếp tục hoàn chỉnh lại bản báo cáo tổng hợp của Hội đồng Phản biện để bàn giao kết quả cho chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan.

Căn cứ kế hoạch tư vấn, phản biện, giám định xã hội giữa Liên hiệp Hội và chủ đầu tư, Liên hiệp Hội bàn giao bản báo cáo tổng hợp chính thức cho chủ đề án để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh đề án.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện tư vấn, phản biện hàng năm đôi khi còn bị động, đòi hỏi Liên hiệp Hội phải rất cố gắng, chủ động tích cực đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc thống nhất danh mục các đề án cần thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong năm để đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Phần lớn các chuyên gia trong tỉnh do bận nhiều công việc chuyên môn, nên thời gian dành để tham gia công tác này còn hạn chế; số lượng các nhà khoa học đầu ngành trong tỉnh, các trường, trung tâm nghiên cứu đóng trên địa bàn tỉnh tham gia chưa nhiều.

tm-img-alt

Kinh phí thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội mới chỉ đủ chi phí tối thiểu nên còn khó khăn; kinh phí chi trả cho các chuyên gia tư vấn, phản biện hiện nay còn thấp, chưa tương xứng nên không kích thích, thu hút được những chuyên gia giỏi, tâm huyết tham gia vào hoạt động này; nhất là việc mời các chuyên gia có trình độ cao ngoài tỉnh Bình Thuận.

Sau một thời gian thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, theo ông Sơn cho hay, Liên hiệp Hội đã rút ra một số kinh nghiệm như nghiên cứu xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó cần quy định thật chi tiết về phạm vi, đối tượng, quy trình, phương thức thực hiện, cơ chế tài chính… để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Chủ động trong việc xem xét, chọn lựa các đề án cần thiết phải thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tiến hành trao đổi, thống nhất với các cơ quan có liên quan để đề xuất các tổ chức, cá nhân và cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội các đề án nói trên. 

Tăng cường vận động đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh; nhất là đối với những chuyên gia giỏi, có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và giàu nhiệt huyết tích cực tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp hội.

 Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc xem xét, đề xuất thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án quan trọng có tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc có liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và sản xuất, sinh hoạt của đông đảo nhân dân trên địa bàn; kể cả các đề án, dự án không sử dụng vốn ngân sách.

Xây dựng và sử dụng tốt dữ liệu chuyên gia có đủ năng lực và điều kiện tham gia thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội; nghiên cứu sử dụng tốt đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia chuyên ngành có trình độ cao trong Ngân hàng dữ liệu chuyên gia của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát huy tính tích cực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong các hội thành viên, hội viên tập thể và Câu lạc bộ trí thức thuộc Liên hiệp Hội trong việc tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội.

Với vai trò, vị trí của mình, cùng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đồng thời phải đề xuất cho được các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, ông Sơn cho biết thêm.

Xem Thêm

Một số kiến nghị chính sách, pháp luật về đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Trí thức được đề cập trong Nghị quyết 27 của Trung ương được định nghĩa như sau: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.
Lào Cai: Nhiều ý kiến của trí thức góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sau gần một tháng triển khai, đã có trên 100 ý kiến của đội ngũ trí thức trong tỉnh góp ý vào các nội dung dự Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến góp ý được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục tổng hợp, kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoạt thiện dự thảo luật.
Quảng Nam: Góp ý kiến Luật đất đai sửa đổi
Ngày 06/3/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam phối hợp với hội Luật gia tỉnh tổ chức diễn đàn lấy ý kiến của đội ngũ trí thức góp ý Luật đất đai sửa đổi.
Đánh giá công tác thực thi chính sách pháp luật về phát triển năng lượng 2016-2021
Hội thảo “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021: Thực trạng và giải pháp”. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Lê Quang Huy; Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN & MT của Quốc hội Tạ Đình Thi đồng chủ trì, vừa được diễn ra sáng nay (6/3) tại Hà Nội.
Thanh Hóa: Phản biện đề án chuyển đổi số của huyện Quảng Xương
Ngày 28/02/2023, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phục vụ phản biện “Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án). Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì Hội thảo.
Phú Thọ: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai
Ngày 28/02/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội thảo có một số chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đại diện ủy viên Ban Chấp hành là lãnh đạo một số hội thành viên trực thuộc, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Cơ quan thường trực Liên hiệp Hội.

Tin mới

Trọng trí thức là thuộc tính của Đảng ta
Đất nước Việt Nam đang có một cơ đồ lớn để có thể thực hiện khát vọng đưa dân tộc đi tới phồn vinh. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đủ khả năng biến tất cả những gì người Việt Nam có thành lợi thế trong sự nghiệp toàn cầu hóa, đưa đất nước đi lên. Trong sự nghiệp vĩ đại này, đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị đầy trí tuệ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - LHHVN (26/3/1983 - 26/3/2023), Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” được LHHVN tổ chức vào chiều ngày 23/3/2023 tại Hà Nội.
Một số kiến nghị chính sách, pháp luật về đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Trí thức được đề cập trong Nghị quyết 27 của Trung ương được định nghĩa như sau: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.
Duyên nợ với Vusta
Hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận học bổng của Vusta, nhưng chưa biết rằng sau này tôi đã gắn bó hơn nửa thời gian công tác đầy duyên nợ.
Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo lần thứ 11 - năm 2023
Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Thanh Hóa: Đoàn công tác của Liên hiệp hội Thanh Hóa thăm, làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/3/2023, tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiêp hội) Quảng Ngãi, đoàn công tác Liên hiệp hội Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi.
Khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam gặp gỡ báo chí công bố Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Chủ trì buổi họp có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội, Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban TT&PBKT LHHVN.
Phê duyệt dự án Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọc gáy trắng
Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọoc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao thực hiện với nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài không hoàn lại 192.473 USD từ tổ chức Botanic Gardens Conservation International - Tổ chức Bảo tồn Vườn thực vật quốc tế, quốc tịch Anh.
Phú Yên: Phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng 15/3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Công Thương Tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 và hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh với người tiêu dùng.
Lào Cai: Nhiều ý kiến của trí thức góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sau gần một tháng triển khai, đã có trên 100 ý kiến của đội ngũ trí thức trong tỉnh góp ý vào các nội dung dự Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến góp ý được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục tổng hợp, kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoạt thiện dự thảo luật.