Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 30/08/2019 17:41 (GMT+7)

Phú Thọ: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội

Với chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, trong thời gian qua, Liên hiệp hội Phú Thọ (LHH PT) đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.


Nhà Sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại hội thảo Cơ sở khoa học và thực tiễn để khôi phục Đền thờ Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương

Một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm đã được LHH PT phản biện và tổ chức lấy ý kiến từ các nhà khoa học và cộng đồng xã hội như dự án xây dựng thủy điện cột nước thấp trên sông Lô, huyện Đoan Hùng; tư vấn phản biện Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Thọ; tư vấn, đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh ...

Quan những kết quả đạt đươc trong công tác TV, PB&GĐXH, dựa trên các luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn khách quan, LHH PT đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của các bản báo cáo đề án, dự án; phát hiện ra những sai sót chưa đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khả thi giúp cho cơ quan chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện bản báo cáo, đề án, dự án được đầy đủ, đảm bảo chất lượng, khoa học, có tính khả thi và hiệu quả, từ đó LHH PT đã tham mưu cho các cấp chính quyền trong tỉnh có cách nhìn tổng quan để xem xét trước khi quyết định phê duyệt đề án, dự án. Đồng thời đề ra định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định công tác TV, PB&GĐXH của LHH PT được nâng lên cả về chất và lượng, tác động tích cực tới nhận thức của các cấp, các ngành trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác TV, PB&GĐXH, góp phần LHH PT làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh mà trực tiếp là những nhà khoa học, những chuyên gia tâm huyết với nghề, có kiến thức khoa học kỹ thuật, tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH, LHH PT còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về mục đích của công tác TVPB&GĐXH, trách nhiệm phối hợp và các điều kiện bảo đảm cho quá trình tổ chức thực hiện đối với một số cơ quan có liên quan chưa cao; nhiều chương trình, đề án cần TVPB&GĐXH do các cấp, các ngành tham mưu xây dựng còn chậm so với kế hoạch đặt ra, thời gian gửi cho Hội đồng gấp nên nhiều nhiệm vụ phải triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, chưa có sự chuẩn bị chu đáo, dẫn đến chất lượng một số nhiệm vụ đạt được chưa cao; Ngoài ra, đội ngũ trí thức của tỉnh tuy số lượng và chất lượng đã được nâng lên, nhưng tập trung chủ yếu các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Y tế, các lĩnh vực khác chiếm tỉ lệ rất nhỏ, đa phần lại hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, thiếu các chuyên gia đầu ngành, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật...

LHH Pphối hợp với UBMTTQ tỉnh khảo sát, thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát  triển nông nghiệp, nông thôn tại huyện Tân Sơn

Từ những kết quả trên, để hoạt động TVPB&GĐXH của LHH PT tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả,  kịp thời tháo gỡ khóp khăn, trong thời gian tới LHH PT sẽ tập trung triển khai những vấn đề chủ yếu:

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về hoạt động TVPB&GĐXH, giúp các tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất cao về sự cần thiết mục đích, hiệu quả cần có tư vấn, phản biện đối với các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định, tạo sự đồng thuận xã hội giữa các nhà quản lý và người thực hiện, từ đó tính khả thi cao, ứng dụng được công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ, tiết kiệm và hiệu quả.     

Thực hiện tốt các công tác đoàn kết, tập hợp ngũ trí thức khoa học và công nghệ có kinh nghiệm chuyên môn và quản lý thuộc có các thành phần kinh tế, đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, có tâm huyết để tham gia góp ý kiến tư vấn, phản biện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các dự án, đề án, công trình quan trọng của tỉnh;những vấn đề nóng, xã hội quan tâm, thể hiện vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan rà soát, tổng hợp kế hoạch nhiệm vụ TV,PB&GDXH đối với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án trọng tâm, trọng điểm thuộc diện bắt buộc phải có tư vấn trình UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo tính chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hoạt động các đề án theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu nhằm cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác TV, PB&GĐXH. Xây dựng  các diễn đàn khoa học, các hội thảo theo chủ đề đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên đăng tải các bài viết, bài tham luận, các báo cáo khoa học về kết quả thực hiện các nhiệm vụtrên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện tốt vai trò đoàn kết, điều hòa và củng cố các Hội thành viên thuộc hệ thống LHH PT tham gia thực hiện tốt công tác TV,PB&GĐXH; Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn xây dựng danh mục nhóm chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín, để thuận lợi cho quá trình lựa chọn chuyên gia phản biện đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Xây dựng mối quan hệ trong công tác, khẳng định vai trò, năng lực và uy tín của LHH PT trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ TVPB&GĐXH với tỉnh, với các ngành; từ đó tạo nên uy tín đối với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, tiếp tục chủ động xây dựng các chương trình phối hợp với các ngành, nhất là đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tạo điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ cũng như tiếp nhận các ý kiến TV,PB,GĐXH.

Tác giả bài viết: Khổng Mạnh Tiến – PCT LHH Phú Thọ

Xem Thêm

Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đắk Nông: Tổ chức diễn đàn về tư vấn phản biện
Sáng ngày 19/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức diễn đàn khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày 13/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia TVPB ở tỉnh.
Yên Bái: Tham gia phản biện vấn đề bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu
Ngày 23/4, tại Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là sự kiện khoa học ngành dược liệu lần đầu được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.