Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 30/08/2019 17:41 (GMT+7)

Phú Thọ: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội

Với chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, trong thời gian qua, Liên hiệp hội Phú Thọ (LHH PT) đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.


Nhà Sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại hội thảo Cơ sở khoa học và thực tiễn để khôi phục Đền thờ Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương

Một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm đã được LHH PT phản biện và tổ chức lấy ý kiến từ các nhà khoa học và cộng đồng xã hội như dự án xây dựng thủy điện cột nước thấp trên sông Lô, huyện Đoan Hùng; tư vấn phản biện Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Thọ; tư vấn, đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh ...

Quan những kết quả đạt đươc trong công tác TV, PB&GĐXH, dựa trên các luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn khách quan, LHH PT đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của các bản báo cáo đề án, dự án; phát hiện ra những sai sót chưa đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khả thi giúp cho cơ quan chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện bản báo cáo, đề án, dự án được đầy đủ, đảm bảo chất lượng, khoa học, có tính khả thi và hiệu quả, từ đó LHH PT đã tham mưu cho các cấp chính quyền trong tỉnh có cách nhìn tổng quan để xem xét trước khi quyết định phê duyệt đề án, dự án. Đồng thời đề ra định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định công tác TV, PB&GĐXH của LHH PT được nâng lên cả về chất và lượng, tác động tích cực tới nhận thức của các cấp, các ngành trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác TV, PB&GĐXH, góp phần LHH PT làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh mà trực tiếp là những nhà khoa học, những chuyên gia tâm huyết với nghề, có kiến thức khoa học kỹ thuật, tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH, LHH PT còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về mục đích của công tác TVPB&GĐXH, trách nhiệm phối hợp và các điều kiện bảo đảm cho quá trình tổ chức thực hiện đối với một số cơ quan có liên quan chưa cao; nhiều chương trình, đề án cần TVPB&GĐXH do các cấp, các ngành tham mưu xây dựng còn chậm so với kế hoạch đặt ra, thời gian gửi cho Hội đồng gấp nên nhiều nhiệm vụ phải triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, chưa có sự chuẩn bị chu đáo, dẫn đến chất lượng một số nhiệm vụ đạt được chưa cao; Ngoài ra, đội ngũ trí thức của tỉnh tuy số lượng và chất lượng đã được nâng lên, nhưng tập trung chủ yếu các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Y tế, các lĩnh vực khác chiếm tỉ lệ rất nhỏ, đa phần lại hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, thiếu các chuyên gia đầu ngành, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật...

LHH Pphối hợp với UBMTTQ tỉnh khảo sát, thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát  triển nông nghiệp, nông thôn tại huyện Tân Sơn

Từ những kết quả trên, để hoạt động TVPB&GĐXH của LHH PT tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả,  kịp thời tháo gỡ khóp khăn, trong thời gian tới LHH PT sẽ tập trung triển khai những vấn đề chủ yếu:

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về hoạt động TVPB&GĐXH, giúp các tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất cao về sự cần thiết mục đích, hiệu quả cần có tư vấn, phản biện đối với các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định, tạo sự đồng thuận xã hội giữa các nhà quản lý và người thực hiện, từ đó tính khả thi cao, ứng dụng được công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ, tiết kiệm và hiệu quả.     

Thực hiện tốt các công tác đoàn kết, tập hợp ngũ trí thức khoa học và công nghệ có kinh nghiệm chuyên môn và quản lý thuộc có các thành phần kinh tế, đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, có tâm huyết để tham gia góp ý kiến tư vấn, phản biện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các dự án, đề án, công trình quan trọng của tỉnh;những vấn đề nóng, xã hội quan tâm, thể hiện vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan rà soát, tổng hợp kế hoạch nhiệm vụ TV,PB&GDXH đối với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án trọng tâm, trọng điểm thuộc diện bắt buộc phải có tư vấn trình UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo tính chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hoạt động các đề án theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu nhằm cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác TV, PB&GĐXH. Xây dựng  các diễn đàn khoa học, các hội thảo theo chủ đề đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên đăng tải các bài viết, bài tham luận, các báo cáo khoa học về kết quả thực hiện các nhiệm vụtrên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện tốt vai trò đoàn kết, điều hòa và củng cố các Hội thành viên thuộc hệ thống LHH PT tham gia thực hiện tốt công tác TV,PB&GĐXH; Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn xây dựng danh mục nhóm chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín, để thuận lợi cho quá trình lựa chọn chuyên gia phản biện đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Xây dựng mối quan hệ trong công tác, khẳng định vai trò, năng lực và uy tín của LHH PT trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ TVPB&GĐXH với tỉnh, với các ngành; từ đó tạo nên uy tín đối với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, tiếp tục chủ động xây dựng các chương trình phối hợp với các ngành, nhất là đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tạo điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ cũng như tiếp nhận các ý kiến TV,PB,GĐXH.

Tác giả bài viết: Khổng Mạnh Tiến – PCT LHH Phú Thọ

Xem Thêm

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đắk Nông: Tổ chức diễn đàn về tư vấn phản biện
Sáng ngày 19/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức diễn đàn khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tin mới

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.