Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 24/07/2019 10:04 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Bình Thuận -  5 năm nhìn lại!

Trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh lần thứ III, các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội đã có nhiều cố gắng, nổ lực, khắc phục mọi khó khăn, bám sát quan điểm chỉ đạo thể hiện trong Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 52-CT/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 2073/CTr-UBND của UBND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội được thông qua trong Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội lần thứ III, chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực.


Liên hiệp Hội đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; số lượng các tổ chức hội và hội viên không ngừng nâng lên, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn; hoạt động chính trị - xã hội của Liên hiệp hội ngày càng rõ nét thể hiện trong việc tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức hoạt động sáng tạo kỹ thuật và Tôn vinh trí thức tiêu biểu về KHCN nhằm phát hiện, bồi dưỡng đẩy mạnh phong trào sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh tài năng lao động của người dân; tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh; tham gia các hoạt động văn hóa xã hội về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển cộng đồng, an sinh xã hội,… đã đạt kết quả tích cực và có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận những thông tin, kiến thức, hiểu biết về khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống ngày càng đa dạng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục:

Các hoạt động của Liên hiệp hội triển khai trong thời gian qua tuy đã hết sức cố gắng, nỗ lực song so với yêu cầu của Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 52-CT/TU của Tỉnh ủy thì vẫn chưa đạt như mong muốn, năng lực và khả năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức vẫn còn nhiều hạn chế, đội ngũ trí thức trẻ tham gia các hoạt động chung của Liên hiệp hội còn ít. Vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động của Liên hiệp hội đối với các Hội thành viên có lúc, có nơi còn hạn chế. Một số Hội thành viên chưa chủ động triển khai các hoạt động của Hội; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội còn khó khăn; công tác phối hợp hoạt động với các Sở chuyên ngành còn hạn chế; Một số Hội thành viên chưa chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính về hoạt động của Hội gắn với nhiệm vụ Nhà nước để hỗ trợ kinh phí cho Hội.

Phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới và giải pháp thực hiện

Tập trung các nguồn lực xây dựng Liên hiệp Hội Bình Thuận trở thành tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức vững mạnh;tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thứcKHCN trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ là động lựcthúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.Xây dựng và nâng cao năng lực điều hoà, phối hợp của Liên hiệp Hội với các hội thành viên, hội viên tập thể tạo thành một hệ thống Liên hiệp Hội vững mạnh về tổ chức và năng lực hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các hội viên, góp phần đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng hội thành viên và hội viên tập thể.Đẩy mạnh nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội;tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng; đồng thời tăng cường hoạt động thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến nhân dân lao động và người sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, gìn giữ được môi trường sinh thái. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức có liên quan để tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội và các hội thành viên hoạt động thuận lợi; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ VII (khóa X) của BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 52-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước cho đội ngũ trí thức, hội viên nhận thức đầy đủ hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp đội ngũ trí thức, hội viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, quê hương, tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ, thông qua các đợt học tập chính trị và sinh hoạt Câu lạc bộ trí thức. Đề xuất, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước và những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội, các tổ chức hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội.Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội; Kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội và các tổ chức hội đã hết nhiệm kỳ. Phát huy vai trò lãnh đạo tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, hội viên và phối hợp tốt với Sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và phát triển khoa học công nghệ trong nhiệm kỳ IV. Phấn đấu đi đầu trong các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo gắn với hội thi sáng tạo kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đẩy mạnh hội thảo khoa học, nâng cao chất lượng, nội dung hội thảo để góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Làm tốt hơn nữa vai trò điều hòa, phối hợp giữa Liên hiệp Hội với tổ chức hội thành viênvà quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên với các đơn vị khoa học trong tỉnh nhằm phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ,làm tốt việc phát hiện, tôn vinh những trí thức tiêu biểu.

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp Hội với cácSở ngành có liên quan, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh nhằm tạo mối liên hệ gắn bó để hỗ trợ cho Liên hiệp Hội, các hội thành viên, hội viên tập thể trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới và hội thảo khoa học, tư vấn phản biện xã hội đạt kết quả. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa và hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tăng cường liên kết, hợp tác với Liên hiệp Hội ở các địa phương trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Xây dựng quan hệ với các tổ chức hội, tổ chức khoa học quốc tế thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học. Giao kế hoạch hàng năm, phát huy các mặt tích cực của các trung tâm trực thuộc bằng sự nổ lực, vươn lên tự trang trải, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ nước ngoài triển khai các chương trình khoa học kỹ thuật, tạo việc làm, giúp đỡ đồng bào nghèo nhằm góp phần đưa Liên hiệp hội thành tổ chức vững mạnh toàn diện.

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân

Xem Thêm

Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.