Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 24/07/2019 10:04 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Bình Thuận -  5 năm nhìn lại!

Trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh lần thứ III, các tổ chức thành viên của Liên hiệp hội đã có nhiều cố gắng, nổ lực, khắc phục mọi khó khăn, bám sát quan điểm chỉ đạo thể hiện trong Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 52-CT/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 2073/CTr-UBND của UBND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội được thông qua trong Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội lần thứ III, chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực.


Liên hiệp Hội đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; số lượng các tổ chức hội và hội viên không ngừng nâng lên, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn; hoạt động chính trị - xã hội của Liên hiệp hội ngày càng rõ nét thể hiện trong việc tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức hoạt động sáng tạo kỹ thuật và Tôn vinh trí thức tiêu biểu về KHCN nhằm phát hiện, bồi dưỡng đẩy mạnh phong trào sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh tài năng lao động của người dân; tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh; tham gia các hoạt động văn hóa xã hội về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển cộng đồng, an sinh xã hội,… đã đạt kết quả tích cực và có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận những thông tin, kiến thức, hiểu biết về khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống ngày càng đa dạng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục:

Các hoạt động của Liên hiệp hội triển khai trong thời gian qua tuy đã hết sức cố gắng, nỗ lực song so với yêu cầu của Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 52-CT/TU của Tỉnh ủy thì vẫn chưa đạt như mong muốn, năng lực và khả năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức vẫn còn nhiều hạn chế, đội ngũ trí thức trẻ tham gia các hoạt động chung của Liên hiệp hội còn ít. Vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động của Liên hiệp hội đối với các Hội thành viên có lúc, có nơi còn hạn chế. Một số Hội thành viên chưa chủ động triển khai các hoạt động của Hội; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội còn khó khăn; công tác phối hợp hoạt động với các Sở chuyên ngành còn hạn chế; Một số Hội thành viên chưa chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ Tài chính về hoạt động của Hội gắn với nhiệm vụ Nhà nước để hỗ trợ kinh phí cho Hội.

Phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới và giải pháp thực hiện

Tập trung các nguồn lực xây dựng Liên hiệp Hội Bình Thuận trở thành tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức vững mạnh;tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thứcKHCN trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ là động lựcthúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.Xây dựng và nâng cao năng lực điều hoà, phối hợp của Liên hiệp Hội với các hội thành viên, hội viên tập thể tạo thành một hệ thống Liên hiệp Hội vững mạnh về tổ chức và năng lực hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các hội viên, góp phần đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng hội thành viên và hội viên tập thể.Đẩy mạnh nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội;tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng; đồng thời tăng cường hoạt động thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến nhân dân lao động và người sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, gìn giữ được môi trường sinh thái. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức có liên quan để tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội và các hội thành viên hoạt động thuận lợi; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ VII (khóa X) của BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 52-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước cho đội ngũ trí thức, hội viên nhận thức đầy đủ hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp đội ngũ trí thức, hội viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, quê hương, tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ, thông qua các đợt học tập chính trị và sinh hoạt Câu lạc bộ trí thức. Đề xuất, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước và những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội, các tổ chức hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội.Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội; Kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội và các tổ chức hội đã hết nhiệm kỳ. Phát huy vai trò lãnh đạo tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, hội viên và phối hợp tốt với Sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và phát triển khoa học công nghệ trong nhiệm kỳ IV. Phấn đấu đi đầu trong các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo gắn với hội thi sáng tạo kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đẩy mạnh hội thảo khoa học, nâng cao chất lượng, nội dung hội thảo để góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Làm tốt hơn nữa vai trò điều hòa, phối hợp giữa Liên hiệp Hội với tổ chức hội thành viênvà quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên với các đơn vị khoa học trong tỉnh nhằm phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ,làm tốt việc phát hiện, tôn vinh những trí thức tiêu biểu.

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp Hội với cácSở ngành có liên quan, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh nhằm tạo mối liên hệ gắn bó để hỗ trợ cho Liên hiệp Hội, các hội thành viên, hội viên tập thể trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới và hội thảo khoa học, tư vấn phản biện xã hội đạt kết quả. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa và hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tăng cường liên kết, hợp tác với Liên hiệp Hội ở các địa phương trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Xây dựng quan hệ với các tổ chức hội, tổ chức khoa học quốc tế thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học. Giao kế hoạch hàng năm, phát huy các mặt tích cực của các trung tâm trực thuộc bằng sự nổ lực, vươn lên tự trang trải, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ nước ngoài triển khai các chương trình khoa học kỹ thuật, tạo việc làm, giúp đỡ đồng bào nghèo nhằm góp phần đưa Liên hiệp hội thành tổ chức vững mạnh toàn diện.

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân

Xem Thêm

Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đắk Nông: Tổ chức diễn đàn về tư vấn phản biện
Sáng ngày 19/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức diễn đàn khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày 13/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia TVPB ở tỉnh.
Yên Bái: Tham gia phản biện vấn đề bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu
Ngày 23/4, tại Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là sự kiện khoa học ngành dược liệu lần đầu được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.