Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 07/04/2023 03:38 (GMT+7)

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng dự Đại hội Liên hiệp Hội Kon Tum

Ngày 6/4, Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự phiên chính thức của Đại hội có TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các sở,ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo một số ban và văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam; ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh: Đắc Nông, Lâm Đồng, Đắc Lak, Gia Lai, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội Kon Tum (LHH) đã có nhiều nỗ lực tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức vào việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh như:

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của LHH. Nổi bật, như Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 93-KL/TW ngày 20-11-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 1778-KL/TU ngày 20-7-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum.

Là thành viên của LHH Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (MTTQVN tỉnh), LHH tỉnh đã tích cực thực hiện trách nhiệm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” do MTTQVN tỉnh phát động, LHH đã triển khai thông qua các hoạt động hội thảo, tọa đàm, tập huấn phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật do LHH chủ trì; thực hiện tốt vai trò “giám sát và phản biện xã hội” theo các nhiệm vụ mà MTTQVN tỉnh yêu cầu.

Nhờ thực hiện tốt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã giúp đội ngũ trí thức KH&CN nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, phát huy tính tích cực chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, của cán bộ, viên chức và hội viên, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trong quá trình hoạt động, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực LHH tỉnh luôn được kiện toàn đảm bảo duy trì hoạt động lãnh đạo, điều hành thường xuyên cơ quan LHH suốt cả nhiệm kỳ.

Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tỉnh; tạo điều kiện cho các trí thức có điều kiện đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, thông tin phổ biến kiến thức,… . Duy trì hoạt động và phát hành thường xuyên Bản tin Khoa học kỹ thuật và Đời sống; Trang thông tin điện tử tổng hợp của LHH.

tm-img-alt

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Phó bí thư tỉnh ủy phát biểu

Trong nhiệm kỳ III, Liên hiệp hội tỉnh Kon Tum đã tập hợp được thêm các hội thành viên. Đến nay, LHH có 12 Hội thành viên với tổng số hội viên là 4.164 người (chưa tính hội viên Hội Khuyến học là 72.273 người). So với nhiệm kỳ II, tăng 01 hội thành viên và số hội viên tăng thêm là 20.244 người (kể cả hội viên Hội Khuyến học). Hội thành viên LHH được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm với định mức 30 triệu đồng/hội/năm cho 04 hội, định mức 45 triệu đồng/hội/năm cho 02 hội đặc thù (Hội Đông y và Hội Y Dược học). UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho 02 Hội Khuyến học và Hội Luật gia.

Liên hiệp hội đã đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các hội theo quy định của pháp luật, cụ thể: Các hội thành viên được tự chủ, tự quản, hoạt động theo điều lệ hoặc quy chế riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tự nguyện chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động Liên hiệp hội; đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển của hội, tổ chức mình thông qua cơ chế hoạt động của Liên hiệp hội; được Liên hiệp hội hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động; lãnh đạo hội thành viên tham gia vào Ban Chấp hành Liên hiệp hội; tham gia các lớp bồi dưỡng, hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp trong việc phát huy tài năng, trau dồi kiến thức, năng lực trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học. Tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến thức; tập hợp, đoàn kết trí thức phát huy; vai trò của Liên hiệp hội và các hội thành viên trong đời sống xã hội.

Có thể nói, LHH tỉnh Kon Tum đã làm tốt chức năng quy tụ, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN cùng sinh hoạt trong ngôi nhà chung của Liên hiệp hội.

Những năm qua, Liên hiệp hội tỉnh Kon Tum và các hội thành viên thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, khuyến khích, động viên đội ngũ trí thức tự nguyện đi đầu trong việc truyền bá tri thức trong cộng đồng, áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum chú trọng phổ biến kiến thức KH&CN thông qua bản tin, trang thông tin điện tử, tờ rơi, phát thanh truyền hình, hội thảo, hội nghị, tập huấn, nói chuyện chuyên đề.

Ngoài ra, tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đánh giá là nhiệm vụ then chốt trong hoạt động. Trong 5 năm, LHH tỉnh đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm thành viên tham vấn, phản biện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định do Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì theo Quy định số 758-QĐ/TU ngày 14-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành các văn kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; thành viên các Hội đồng của tỉnh như Hội đồng KH&CN tỉnh; Hội đồng quản lý quỹ phát triển KH&CN tỉnh; Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Hội đồng chấm và công nhận sáng kiến kinh nghiệm (năm 2018-2019); Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum (OCOP); Hội đồng thẩm định sáng tạo do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức; tham gia Đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường tại một số huyện do UBMTTQVN tỉnh tổ chức; tham gia Diễn đàn Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Tây Nguyên do Tỉnh đoàn tổ chức; Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh; Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (từ năm 2022);... qua đó đã nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHH trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định 220 dự thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, đề cương do các Ban Đảng, UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đề nghị. Tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng tham vấn, phản biện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định do Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì.

Thực hiện nhiệm vụ Ủy viên phản biện 141 dự án/đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh mời tham gia các Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nhận xét và đánh giá 95 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức.

Tham gia đánh giá và phân hạng 209 sản phẩm nông nghiệp đạt từ 03 sao trở lên thuộc Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm của tỉnh (OCOP) do Sở NN&PTNT chủ trì.

Liên hiệp hội đã tổ chức các diễn đàn, hội thi, giải thưởng về KHCN bổ ích, thu hút nhiều thành phần tham gia.

tm-img-alt
tm-img-alt

Các đại biểu dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến to lớn của Liên hiệp Hội Kon Tum đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam.

Với yêu cầu và những đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển của Liên hiệp Hội Kon Tum trong thời kỳ mới, đồng chí Phan Xuân Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đề xuất, tham mưu cho tỉnh những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Phan Xuân Dũng cũng đề nghị, cấp uỷ và chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, để Liên hiệp Hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tặng kỷ niệm chương và Bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2017-2022.

tm-img-alt

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Trước đó, trong phiên làm việc sáng 6/4 đại hội đã bầu 31 người vào Ban Chấp hành, và bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Đặng Thanh Long tái cử chức Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027.

Xem Thêm

6 đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2023
Tại Diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Việt Nam đề xuất thúc đẩy 6 ưu tiên hợp tác đối tác, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu tại Phiên bế mạc tại thành phố Bogota, Colombia, ngày 23/9/2023.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
Kon Tum: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp
Chiều ngày 19/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hơp tác xã và UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tin mới

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.