Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ dân tộc.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại diễn đàn khoa học “Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW”

TS Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại diễn đàn khoa học “Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW” được diễn ra vào ngày 19/6, Nghị quyết 27-NQ/TW là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công tác trí thức. Nghị quyết qua 10 năm triển khai và thực hiện, bước đầu đã tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Hoạt động của các hội trí thức đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức được củng cố và phát triển, đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả, ngay sau khi Nghị quyết số 27 được ban hành, các cấp ủy ở Trung ương và địa phương, đặc biệt đảng đoàn, đảng ủy, lãnh đạo các hội của trí thức đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến tận đảng viên cấp cơ sở, đến các hội thành viên và hội viên của các hội thành viên.

Trong 5 năm đầu (2008 - 2013), những nội dung của Nghị quyết đã tích cực triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, môi trường và điều kiện hoạt động của trí thức, đặc biệt trí thức của các hội trí thức, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có bước chuyển biến tích cực; bước đầu thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, vai trò, trách nhiệm xã hội của các hội trí thức được đề cao…

Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27, tại diễn đàn đa số các đại biểu cùng nhất trí rằng các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết còn chưa được triển khai triệt để như nhận thức của một số cấp ủy đản, chính quyền về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và trách nhiệm đối với đội ngũ trí thức chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa gắn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch hàng năm cũng như dài hạn của địa phương; nhiều địa phương chưa định kỳ tổ chức gặp mặt đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của trí thức.

Môi trường làm việc ở một số nơi chưa thật sự dân chủ, tự do sáng tạo, đặc biệt đối với trí thức khoa học xã hội và văn nghệ sĩ. Công tác cán bộ, công tác quản lý, nhất là khâu đánh giá, sử dụng trí thức còn nhiều bất cập, nhiều điểm không phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu ở một số ngành, lĩnh vực.

Chính sách thu hút trí thức có trình độ cao chưa thật sự hấp dẫn; chưa có nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển đội ngũ trí thức hoạt động trong các doanh nghiệp; ở một số ngành xảy ra tình trạng chảy máu chất xám.

Một bộ phận trí thức chưa tâm huyết, chưa đầu tư nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, một số trí thức bị tác động bởi mặt trái của kinh tế thị trường, chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ trí thức hiện nay còn yếu, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng; ý thức và quyết tâm học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Nhưng theo ý kiến của đại biểu tại diễn đàn, muốn thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới này cần phải có một số giải pháp như các tổ chức hội trí thức cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng để đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp sức mạnh và trí tuệ của đội ngũ trí thức, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội…; chủ động phát hiện, thu hút, tập hợp, trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp vào các tổ chức hội.

Đẩy nhanh việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 27, tạo môi trường làm việc thực sự phát huy dân chủ và khuyến khích trí thức tự do sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tác; công bằng trong học thuật, nghiên cứu, sáng tạo, trong triển khai ứng dụng khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội; các cấp lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cởi mở, sẵn sàng trao đổi, lắng nghe, đối thoại với trí thức; trang bị đầy đủ, hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, có cơ chế thông thoán, đơn giả của các thủ tục hành chính trong thực hiện những nhiệm vụ, đề tài, đề án khoa học…

Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ càn bộ khoa học và công nghệ, nhất là các chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp. Tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ khoa học và công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình. Nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất cùa cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các ngành, các cấp.

Phát huy vai trò của tri thức trong thời gian tới, tại diễn đàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã đưa ra 4 kiến nghị trọng tâm gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Thứ nhất tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW một cách toàn diện và có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn tới.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 27 –NQ/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW, nhằm việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các hội trí thức.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra đánh giá các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 27 –NQ/TW theo tinh thần kết luận 32 – KL/TW của Bộ Chính trị và các đề án thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 90 –TB/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị.

Cuối cùng là đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh trên lĩnh vực tư tưởng và quản lý báo chí đối với các hội trí thức, đặc biệt đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tác giả bài viết: HT